Milan Subotić: Predavanje u okviru ciklusa „Sećanja na rad Instituta“

Milan Subotić je studirao filozofiju, a magistrirao i doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 1985. godine radio je kao istraživač u Centru (kasnije, Institutu) za filozofiju i društvenu teoriju, a sada je viši naučni saradnik u Institutu za evropske studije u Beogradu. Bavi se istorijom ideja, studijama nacionalizma, političkim teorijama, a posebno istraživanjem ruske intelektualne i političke tradicije. Napisao je knjige: Sricanje slobode. Studije o počecima srpske liberalne misli (1992); Tumači ruske ideje (2001); Put Rusije: evroazijsko stanovište (2004); Na drugi pogled. Prilog studijama nacionalizma (2007); Solženjicin. Anđeo istorije (2007); Ruske teme: mesijanstvo, inteligencija, nacija (2013). Pored brojnih studija i članaka, priredio je zbornike: R/evolucija i poredak: O dinamici promena u Srbiji (sa Ivanom Spasić), izdanje na srpskom i engleskom jeziku, 2001; Budućnost sovjetske prošlosti (2009); Druga Rusija: kritička misao u savremenoj Rusije (Biblioteka XX vek, Beograd, 2015).

Istorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju počinje sa neformalnim okupljanjem grupe univerzitetskih profesora kojima je od 1975. godine zvanično bio uskraćen rad na Univerzitetu. Ovu grupu sačinjavali su Zagorka Golubović, Trivo Inđić, Mihailo Marković, Dragoljub Mićunović, Nebojša Popov, Svetozar Stojanović, Ljubomir Tadić i Miladin Životić. Kao beogradski ogranak praxis filozofije, ova grupa predstavljala je važan deo intelektualnog, akademskog i političkog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Dana 16. jula 1981. godine ova grupa profesora osniva Centar za filozofiju i društvenu teoriju u okviru postojećeg Instituta društvenih nauka, a 12. februara 1992. osamostaljivanjem Centra, Institut je dobio svoje sadašnje ime i status.

Ciklus Sećanja na rad Instituta ima za cilj da javnosti predstavi i približi događaje koji su doveli do osnivanja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, uticali na njegov razvoj, ali i da ih preispita iz današnje perspektive. Ovakav poduhvat ne treba shvatiti kao puku automemorijsku refleksiju unutar jedne Institucije. Ne samo osnivači, već i brojni drugi istraživači Instituta bili su uticajne i društveno i politički angažovane ličnosti (poput Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Vesne Pešić, Koste Čavoškog i mnogih drugih), i utoliko razvoj Instituta za filozofiju i društvenu teoriju predstavlja i svojevrsnu sliku istorije naših društveno-političkih prilika.