Milan Urošević Fukoova angažovana epistemologija – jedan pokušaj rešenja socioloških binarnosti

Predavanje će razmotriti doprinos epistemoloških i teorijskih stanovišta Mišela Fukoa rešenju nekih kontradikcija koje postoje u epistemologiji i teoriji sociologije. Tvrdićemo da te kontradikcije uzimaju oblik binarnih opozicija te da se mogu videti kao dimenzije epistemološkog problema odnosa subjekta i objekta saznanja. Prva od tih kontradikcija se javlja u epistemologiji sociologije i podrazumeva podelu na pozitivizam i interpretativizam. Na osnovu nje nastaje kontradikcija u sferi socijalne ontologije koja podrazumeva sukob između akterskog i strukturnog viđenja društva. U prvom delu predavanja ćemo izložiti osnovne teorijske i epistemološke postulate Fukoovog rada kroz tri perioda: arheološki, genealoški i period istraživanja subjektivnosti. U drugom delu predavanja ćemo se pozabaviti problemom odnosa aktera i strukture kroz čitanje Dirkemovog pojma „društvene činjenice“ i razmotriti doprinos Fukoovog teorijskog stanovišta rešenju kontradikcije između aktera i društvene činjenice koji Dirkem ne uspeva da razreši. U poslednjem delu predavanja ćemo se osvrnuti na problem odnosa istraživača i objekta istraživanja u sociologiji i kontradikciju između pozitivističkog i interpretativističkog rešenja tog problema. Razmotrićemo doprinos Fukoovog epistemološkog stanovišta rešenju navedenog problema kroz njegovu ideju angažovanog istraživanja shvaćenog kao vid intervencije istraživača u proučavani objekt.

Milan Urošević je istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i student doktorskih studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je stekao diplomu sociologa sa diplomskim radom na temu „Kultura kao instrument srednje klase u borbama klasifikacija u Srbiji danas“ i master diplomu sa tezom „Ideologija i konstrukcija prošlosti u televizijskim serijama u Srbiji danas“. Objavljivao je u časopisima Sociologija i Kultura. Njegova interesovanja su usmerena na proučavanje kulture, postmodernog društva, načina formiranja subjektivnosti kao i instrumentalizacije želje u savremenom kapitalizmu.