Mile Marinčić: Integrativni procesi s kraja dvadesetog i na početku dvadesetprvog vijeka

U samom središtu izlaganja jesu integrativna gospodarska etika i integrativna bioetika. Način kako su i gdje započele, te koji su put prošle dok nisu dobile predznak integrativno, koje su im sličnosti, a koje razlike, bit će temeljna preokupacija navedenog izlaganja. U prvom dijelu izlaganja Marinicic se osvrce na nastanak poslovne etike te njezin rast i razvoj do koncepta integrativna gospodarska etika. U drugom dijelu izlaganja isto se cini i sa paradigmom bioetika i njezinim iskorakom ka integrativnosti. U završnom dijelu izlaganja posvecuje se usporedbi navedenih koncepata, te se pokušava prikazati njihov značaj i doprinose u pravcu govora o održivosti svijeta i čovjeka.

Mile Marinčić je doktorirao na temu „Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha u kontekstu suvremenih etičkih strujanja“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U proteklih nekoliko godina sa svojim referatima sudjeluje na više naučnih skupova što bioetičkog što filozofskog karaktera. Objavio je više stručnih radova u znanstvenom časopisu. Kao gost predavač izvodio je nastavu poslovne etike u graditeljstvu na Građevinskom fakultetu u Zagrebu u okviru Međunarodnog sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija. Polje interesa su mu: filozofija, teologija, moralna teologija, socijalni nauk crkve, etika, poslovna etika, gospodarska etika, integrativna gospodarska etika, bioetika i integrativna bioetika.