Milena Stefanović: Žena u Hegelovoj filozofiji

Predavanje će obuhvatiti Hegelove stavove o ženi i to prvenstveno one stavove koje su feministkinje kroz svoju kritiku na specifične načine aktuelizovale i time dale doprinos ne samo feminističkoj teoriji već i filozofiji. Feminizam je dao izuzetan doprinos rasvetljavanju rodne dimenzije Hegelove filozofije, ali, budući da je feminističkim interpretacijama često svojstven hronocentrizam i da govore iz iskustva današnjeg postignuća emancipacije žena, tema će nužno obuhvatiti duh vremena u kojem je Hegel živeo.

Cilj ovakvog osvrta jeste pokušaj sačinjavanja valjane analize kojom bi se ustanovilo šta je u Hegelovoj filozofiji o ženi zaista filozofsko postignuće, a šta spada u predrasude njegovog vremena.  Analiza će jednim delom biti usmerena i na Hegelovo razmišljanje o ropskom statusu žena u poligamnim brakovima, a u vezi s tim i na njegovo poimanje robovlasništva.
Ovaj segment analize neophodan jer pojam žene ni u feminizmu, niti kod različitih filozofa, ne postoji bez prožetosti, ili čak definisanosti, klasom, rasom, etnicitetom.

Milena Stefanović (1979) je doktorandkinja na doktorskim studijama filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je na temi „Feministička kritika Hegela – pojam žene u Hegelovoj filozofiji“. Objavljivala je u časopisima Arhe, Genero i Polja. Bavi se feminističkim interpretacijama vladajućeg filozofskog kanona, o čemu je objavila više naučnih radova.