Milica Popović Etnički ekstremizam, mediji i oblikovanje svesti mladih u Srbiji

Iako je pojednostavljeno shvatanje medija u kontekstu prenosioca poruka široko rasprostranjeno, savremeni mediji imaju veliku društvenu moć jer proizvode značenje koje stoji u osnovi poruka koju prenose, na osnovu uticaja na kreiranje javnog mnjenja. Koncept ekstremizma se odnosi na bilo koje ponašanje koje odstupa od društveno prihvaćenog i koje je prostorno i vremenski uslovljeno, a da ne mora nužno biti negativno. Ovakvo uopšteno određenje provocira niz pitanja: od spremnosti političkog aktera na primenu nasilja u svrhu postizanja određenih ciljeva, do tog na koji način mediji mogu biti promoteri etničkog ekstremizma, imajući u vidu njihovu ulogu u procesima radikalizacije, politizacije i polarizacije. U društvenoj atmosferi lišenoj obrazovnih strategija koje podstiču razvoj kritičkog mišljenja, mladi primaju dominantno negativne medijske poruke o etnički drugima koje oblikuju njihovu svest u pravcu jačanja etničkog ekstremizma. Cilj predavanja je mapiranje načina na koje medijski sadržaji utiču na oblikovanje svesti mladih u ovom kontekstu kao i utvrđivanje praktičnih implikacija takvog uticaja na društvo u celini.

Milica Popović je završila osnovne i master akademske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu gde je aktuelno student doktorskih studija, kao i multidisciplinarne master akademske studije Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost pri Univerzitetu u Beogradu. Profesionalno je angažovana kao istraživač u Viktimološkom društvu Srbije i u okviru sistema Centara za socijalni rad. Njen aktuelan istraživački fokus usmeren je na ulogu medija u kreiranju konflikta na prostoru bivše Jugoslavije i kontinuitet nacionalističkih medijskih sadržaja sa ciljem da odredi njihovu uticaj na oblikovanje svesti i mogućim načinima prevencije društveno destruktivnih uticaja u populaciji mladih.