Miloš Bogdanović Filozofske implikacije Morisove semiotičke teorije

Semiotička teorija Čarlsa Morisa je kao jedan od svojih najvažnijih projekata imala ujedinjenje svih nauka o znacima. Međutim, pošto se pomenuti projekat pokazao kao neuspešan, u ovom predavanju će se govoriti o razlozima koji su do toga doveli. S tim u vezi, teza koja će biti zastupana je da je, ne bi li prevazišao osobenosti pojedinačnih disciplina koje je želeo da ujedini, umesto teorijsko-metodoloških, Moris bio obavezan da pretpostavi određene ontološke pretpostavke koje bi im bile zajedničke. Međutim, pošto se „znak“ kao ontološka kategorija može uspostaviti samo ako sledimo načela pragmatističke filozofske tradicije, druga teza koja će biti zastupana je kako bi razloge ovom neuspehu pre svega trabalo tražiti u različitim efektima koje dosledno sprovođenje pragmatističkih načela ima u svakoj od njih (pre svega u lingvistici i filozofiji jezika). Ovo bi trebalo da omogući iznošenje nekoliko važnih zaključka u vezi sa Morisovim projektom: naime, da njegov neuspeh ne mora da znači i odustajanje od semiotike kao potencijalno ključne discipline u pristupu nekim fundamentalnim filozofskim problemima, ali i da bi za tako nešto bilo neophodno vratiti se originalnoj semiotici razvijenoj u Persovim radovima.

Miloš Bogdanović (1980) završio je osnovne studije etnologije i antropologije, i master studije socio-kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu, na katedri za filozofiju je doktorirao sa temom „Kvajnova naturalistička epistemologija“. Oblasti njegovih interesovanja su epistemologija, filozofija jezika, filozofija nauke i filozofija duha. Trenutno radi u Muzeju Jugoslavije kao kustos.