Mrđan M. Mlađan Moralni kapital kao element tranzicione pravde

Moralni capital je od velikog značaja kako za ekonomsko tako i za sveukupno blagostanje društva. Na žalost, vrlo je verovatno da moralni kapital erodira tokom tranzicija, naročito ekonomskih. Verovatno je da procesi do kojih dolazi tokom tranzicija dovedu do migracije nosioca moralnog kapitala kako na margine društva, tako i van društva, i nije verovatno da budu preokrenuti bez ciljane državne intervencije. Tokom predavanja će biti obrazložen i stav da ekonomska teorija može kako da ponudi opravdanje za takvu intervenciju tako i da pomogne u pronalaženju načina da se ona sprovede. Gubitak moralnog kapitala se može videti kao neuspeh tranzicionog tržišta prilikom kojeg delovi tranzicione elite nameću negativnu eksternaliju na ostatak društva, dok bi mere za oporavak moralnog kapitala trebalo da kombinuju novčane kazne i nematerijalne podsticaje.

Mrđan Mlađan je istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirao je na temu ,,Ekonomske posledice gašenja banaka tokom Velike depresije“ na Univerzitetu Pompeu Fabra u Španiji. Mrđanov istraživački rad karakteriše interdisciplinarnost. Dosadašnji rad uključuje istraživanja o realnim efektima finansijskih kriza, upotrebi metoda procene vrednosti preduzeća u praksi investicionih banaka, kao i značaju sistema vrednosti za pojam ekonomske efikasnosti.