Mrđan Mlađan: Primer za značaj nadahnuća u ekonomiji

Predavanje je osmišljeno kao izlaganje nekoliko primera koji istovremeno mogu da posluže za razumevanje značaja nadahnuća u ekonomiji kao i odnosa ekonomije sa drugim društvenim naukama. Polazište za predavanje predstavljaju nekoliko dosadašnjih istraživanja predavača kao i neke ideje za budući rad.  Predavanje će početi predstavljanjem istraživanja o tome koje metode za procenu vrednosti preduzeća primenjuju investicione banke, kao i posledice istih na društvo u celini. Zatim će biti ukazano na to da princip ekonomske efikasnosti u neoklasičnoj ekonomiji uvek stoji u zavisnosti od podrazumevanog sistema vrednosti, kao i da uklanjanje jaza između javne i private moralnosti, u skladu sa etikom vrline, može da dovede do ekonomski efikasnih ishoda sa zadovoljnijim društvom. Još će biti izloženo i nekoliko primera o tome kako ekonomska istorija može da podrži razvoj drugih društvenih nauka, dok će završna reč pokušati da ukaže na mogući domet nadahnuća u podsticanju na dobro delo koje su društvene nauke pozvane da vrše.
Mrđan Mlađan je junior profesor na EBS Univerzitetu u Nemačkoj. Doktorirao je 2013. na temu ,,Ekonomske posledice gašenja banaka tokom Velike depresije“ na Univerzitetu Pompeu Fabra u Španiji. Diplomirao je ekonomiju na Masačusetskom institutu tehnologije u SAD, a školovao se još i u Srbiji i Indiji. Mrđanov istraživački rad karakteriše interdisciplinarnost. Dosadašnji rad uključuje istraživanja o realnim efektima finansijskih kriza, upotrebi metoda procene vrednosti preduzeća u praksi investicionih banaka, kao i značaju sistema vrednosti za pojam ekonomske efikasnosti