Mrđan Mlađan Značaj solidarnost za uspeh ekonomske tranzicije u vreme Maršalovog plana

Ovo predavanje istražuje vezu ekonomske pravde sa ekonomskom efikasnošću u post-konfliktnim društvima u tranziciji. Za tu svrhu poredi Zapadnu Evropu u vreme Maršalovog plana i Istočnu Evropu posle pada Berlinskog zida. Na predavanju će biti izneti podaci o tome da je pomoć u okviru Maršalovog plana bila previše mala da bi imala bilo kakav značajan uticaj na ekonomsko blagostanje u vreme i posle njene raspodele, što je u suprotnosti sa mišljenjem koje o njoj i dalje preovladava sa obe strane Atlantika. Ipak, biće naglašeno da je ona bila i te kako značajna za postizanje društvenog dogovora baziranog na solidarnosti različitih društvenih grupa koji je potom pomogao u ostvarivanju brzog ekonomskog rasta tokom nekoliko decenija koje su sledile. Sa druge strane, iako je po nekim parametrima pomoć Istočnoj Evropi po veličini bila uporediva sa Maršalovim planom, čini se da ju je odsustvo opisane solidarnosti učinilo manje uspešnom. To je bilo naročito naglašeno u post-konfliktnim društvima, gde su i drugi ciljevi konkurisali cilju postizanja ekonomske efikasnosti.

Mrđan Mlađan je istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirao je na temu ,,Ekonomske posledice gašenja banaka tokom Velike depresije“ na Univerzitetu Pompeu Fabra u Španiji. Mrđanov istraživački rad karakteriše interdisciplinarnost. Dosadašnji rad uključuje istraživanja o realnim efektima finansijskih kriza, upotrebi metoda procene vrednosti preduzeća u praksi investicionih banaka, kao i značaju sistema vrednosti za pojam ekonomske efikasnosti.