Nađa Duhaček: Veštica i hakerka: Reprezentacija znanja u popularnoj kulturi

Znanje nije rodno neutralno. Ljudi znanje proizvode i dele ga (podučavaju i uče). Međutim, kao i svaka druga aktivnost, i proizvodnja znanja uvek je već obeležena rodom, što utiče na obrazovne sisteme. Iako devojčice i žene globalnog severa imaju pristup obrazovnim institucijama u XXI veku i uprkos nasleđu politika čiji je cilj borba protiv diskriminacije i seksizma, razlike na osnovu roda/pola opstaju i danas. Jedan od načina da se analiziraju ove razlike pružaju i narativi iz popularne kulture.

Posle kraćeg teorijskog uvoda, prezentacija će biti usredsređena na popularnu tinejdžersku horor seriju Bafi, ubica vampira i na reprezentaciju znanja i roda.

Nađa Duhaček je freelance istraživačica i predavačica u oblasti feminiz(a)ma i obrazovanja. Zainteresovana je za različite strategije uvođenja feminističkih ideja u formalno obrazovanje, pre svega u osnovne škole. Magistrirala je ženske studije na zajedničkom programu (GEMMA) Univerziteta u Granadi i Instituta za humanistiku u Ljubljani. Članica je tima koji sprovodi prvo istraživanje o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u školama u Srbiji (Centar za studije roda i politike). Takođe, sarađivala je s organizacijama Žene u crnom, Femix, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), Skaska, E8 i da drži predavanja i radionice u Centru za ženske studije i u Istraživačkoj stanici Petnica. Članica je Britanske Asocijacije za rod i obrazovanje (Gender and Education Association) i Američke asocijacije za studije Džosa Vidona (Whedon Studies Association).