Nebojša Vuković: Uvođenje u geopolitiku – prilog pokušaju njenog određenja

Izlaganje  ima za cilj da iz rakursa filozofije (epistemologije) i geografije, definiše status geopolitike, osnovne paradigme njenog tumačenja, metodološki aspekt njenog konstituisanja, njenu trenutnu poziciju u akademskoj zajednici i medijskom diskursu.  Smisao istraživanja koje mu leži u osnovi je bio da omogući celovitije sagledavanje sadržaja i obima koncepta geopolitike, kao i svih kontroverzi  vezanih za njen smisao i upotrebu u (van)naučne svrhe.

Nebojša Vuković (1973) je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Katedra za filozofiju i sociologiju), a magistrirao (2006) i doktorirao (2011) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa temom “Civilizacijske osnove savremene ruske geopolitičke misli”. Bavi se problemima političke geografije (geopolitike), te međunarodne politike i međunarodnih odnosa u širem smislu. Objavio je monografiju Logika imperije: Nikolas Spajkman i savremena američka geopolitika i više zapaženih naučnih radova u prestižnim domaćim i inostranim (uglavnom italijanskim) periodičnim publikacijama.