Nevena Milanović: Antropologija alkohola i socijalne i kulturne dimenzije pijenja: preliminarna istraživanja na primeru mladih u Beogradu

Antropologija alkohola predstavlja relativno novu granu i za razliku od drugih, „tipično“ antropoloških fenomena kasno ulazi u fokus interesovanja, iako je njen predmet  istraživanja – piće – sveprisutan od samih etnografskih početaka. Promatranje alkoholnog pića kao društvenog artefakta spada u red onih fenomena kojima je unekoliko teže „prići“ sa pozicije društvenih nauka, budući da se, na izvesni način, ono nalazi na rubu biologije i kulture: s jedne strane, ono je hemijska supstanca koja izaziva određene promene u našem organizmu, a sa druge, stvoreno je od strane čoveka, i kao takvo, na različite načine učestvuje i troši se u društvenom životu. Ovakvo stanje stvari je donekle uslovilo i teorijsko kaskanje u odnosu na izučavanje drugih kulturoloških fenomena. U predavanju ću se osvrnuti na teorijske koncepcije koje se razvijaju u 20. veku. Ponudiću kritički osvrt na nedostatke (i doprinose) različitih teorija i metoda i, u skladu s tim, posebnu pažnju ću posvetiti zaokretu koji nastupa nakon šezdesetih godina 20. veka. Na kraju, pružiću predlog istraživanja kulture pijenja u domaćem kontekstu.

Nevena Milanović rođena je 31.07.1987, u Beogradu, gde je završila Treću beogradsku gimnaziju, a na Odeljenju za etnologiju i antropologiju diplomirala je 2011. i odbranila master rad 2013. godine. Trenutno je na doktorskim studijama i u fazi izrade doktorske disertacije (Od konzumiranja alkohola do kulturne konceptualizacije pijenja: antropološko istraživanje na primeru populacije mladih u Beogradu) i angažovana je na više predmeta kao saradnica u nastavi od 2014. godine. Master rad nagrađen je kao najbolji u akademskoj 2012/2013. godini i prerađen u monografsku studiju (Reproduktivne politike u Srbiji na početku 21. veka). Učestvovala je na više naučnih skupova i seminara u zemlji i inostranstvu, autorka je više naučnih članaka u domaćim časopisima i zbornicima i učestvovala je u organizaciji naučnih skupova, i kao predavačica u Petnici. Oblasti interesovanja su antropologija alkohola i ishrane, rodne studije, antropologija politike, studije (post)socijalizma, interdisciplinarna istraživanja etniciteta.