Otfrid Hefe: O garanciji večnog mira: razmišljanja o Kantu

U predavanju o Večnom miru Otfrid Hefe rekonstruiše konceptualni „kostur“ obimom neznatnoga dela kenigzberškog mislioca koje sve do danas ne gubi na višestoletnoj aktuelnosti. U analizama autor razvija odnos pitanja u vezi s „državninm“, „međunarodnim“ i „kosmopolitskim“ pravom, na jednoj strani, i problematike ljudske prirode, te prirode ljudske zajednice, na drugoj. Pored ostalog, Hefe pokazuje osteljivost traženja pouzdanih jemstava za bezuslovni („večni“) mir budući da je ovaj problem povezan s pitanjem „čemu mogu da se nadam?“, što nema epistemički stataus znanja, već verovanja.

Otfrid Hefe (Otfried Höffe, 1943), Dr. Dr. h.c. mult., jedan je od najpriznatijih i najplodnijih stručnjaka za praktičku filozofiju danas. Predaje filozofiju na Univerzitetu u Tibingenu. Bio je profesor na univerzitetima u Duizburgu i Frajburgu, te direktor Međunarodnog instituta za socijalnu filozofiju i etiku u Frajburgu. Takođe, bio je gostujući profesor na Univerzitetu Kolumbija. Član je Hajdelberške akademije nauka i počasni doktor Univerziteta u Beogradu.

Autor je brojnih knjiga o etici, filozofiji prava, države i privrede. Njegova knjiga Pravda. Filozofski uvod prevedena je na deset jezika. Na srpski jezik prevedene su njegove dve knjige: pomenuta Pravda. Filozofski uvod i Umijeće življenja i moral (Akademska knjiga, Novi Sad).

Medijator predavanja i prevodilac

Časlav Koprivica

Časlav D. Koprivica (1970) je profesor filosofije na Fakultetu političih nauka BU, autor četiri monografije i više od pedeset studija i članaka, i urednik u Akademskoj knjizi iz Novog Sada; specijalnosti su mu hermeneutika, fenomenologija, istorija ideja; bavi se i prevođenjem i stručnom publicistikom.