PerspectLab – Laboratorija za teoriju, stvaranje i politiku prostora osmišljena je kao platforma za interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe istraživanjima prostora. Pitanja kojima se ova laboratorija bavi su kako se prostor stvara; kako (ne)pravda prožima prostor na različitim nivoima njegovih manifestacija – arhitektonskom, urbanističkom, teritorijalnom; učešće građana u donošenju odluka o prostoru; stanovanje (i njegova komodifikacija); segregacija, džentrifikacija i privatizacija prostora; zajedničko u gradu; ugroženost kulturnog nasleđa i prirodnih resursa. Takođe, PerspectLab preispituje uslove za zajednički život, polazeći od autentične institucije grada i njegovih političkih i ekonomskih konotacija.

PerspectLab okuplja stručnjake iz oblasti arhitekture, filozofije, nasleđa, istorije umetnosti, antropologije i sociologije, koji čine istraživačku okosnicu međunarodne mreže pojedinaca, nevladinih organizacija, aktivističkih i društvenih pokreta, kao i akademskih institucija.

Nalazi do kojih se dolazi kroz rad laboratorije i njenih partnera u toku istraživanja se kontinuirano objavljuju i predstavljaju na konferencijama, kao i preispituju kroz javne debate i okrugle stolove. Cilj PerspectLaba je da pronađe učinkovite načine da primeni nalaze naučnih istraživanja iz domena prostora. Na taj način ona pospešuje komunikaciju i saradnju između naučne zajednice i šire javnosti.

  • Pokretanje časopisa Khōrein: Journal for Architecture and Philosophy (u saradnji sa Arhitektonskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu
  • Letnja škola na brodu „Vodeni pejzaži. Nasleđe i prirodna sredina“, u saradnji sa Univerzitetom u Bergamu i Univerzitetom u Rijeci
  • Letnja škola „Arhitektura i Filozofija“, na Cresu (Hrvatska), u saradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Technishe Universität Berlin i Politecnico di Torino
  • Godišnja konferencija „Arhitektonsko leto u Palači Moise“, Cres (Hrvatska), u saradnji sa DeltaLab, Sveučilište u Rijeci
  • Godišnje učešće na konferenciji Urban and Regional Development, Međunarodne sociološke Asocijacije (ISA)

 

Projekti u organizaciji laboratorije: