Petar Žarković Kulturni disput bipolarnog sveta: angažovani intelektualci i Hladni rat

Razumevanje XX veka nedovojivo je od poznavanja intelektualne istorije. Konstituisanje modernog pojma intelektualca, kao angažovanog kulturnog učesnika, bilo je usko vezano za proces društvene tranformacije modernog doba. Novi istorijski kontekst koji je ponudio Hladni rat izoštravao je već postojeće borbe evropskih intelektualaca za ideološku i kulturnu hegemoniju. Cilj predavanja je da, sa posebnim osvrtom na francuske intelektualce, prikaže probleme intelektualne angažovanosti u hladnoratovskom kontekstu, osobenosti kulturnih disputa, te promenu uloge i značaja savremnog intelektualca u posthladnoratovskoj epohi.

Petar Žarković je doktorand na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Polje interesovanja su mu Jugoslavija i Hladni rat, jugoslovenski komunisti  i intelektualna istorija Evrope u 20. veku