Filozofija i Društvo, Godište 29, Sveska 2 (2018)

Filozofija i Društvo, osnovan 1987. godine, je recenzentski časopis sa otvorenim pristupom koji Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu objavljuje četiri puta godišnje.  Časopis su osnovali članovi beogradske ‘Praxis Škole’. Časopis stremi da obuhvati i predstavi ključne tokove savremene teorije i ohrabri istraživanja u studijama filozofije, humanistike i društvene teorije. Filozofija i Društvo objavljuje priloge uglednih međunarodnih akademsih radnika i radnica: od prvog izdanja, gde se nalaze A. Wellmer i R. Bernstin do skorašnjih sa radovima T. Scanlon, O. Höffe, J.L. Marion, J. Butler, H. Brunkhorst, K. R. Westphal, H. B. Schmid, D. Zahavi, P. Cobben i drugi.

Filozofija i Društvo, Godište 29, Sveska 2 (2018)

http://journal.instifdt.bg.ac.rs/