Ana Katić, Pojam fikcije u nauci i književnosti

Modeli u eksperimentalnoj praksi imaju dominantnu ulogu. U skladu sa tim, pitanje odnosa između fikcije i nauke predstavlja bitnu temu u savremenoj filozofiji nauke. Prvi nedostatak u ovom kontekstu filozofskog istraživanja je to što različiti autori bitno drugačije definišu fikciju kada je reč o naučnim modelima. Pošto je model uvek reprezentacija nečeg, prvi deo izlaganja predstavlja tipološki predlog diferencijacije modela korišćenjem dve vrste lažne reprezentacije: fikcionalne i fiktivne. Korisnost definisanja fikcije na ovakav način pokazuje se na primeru digitalnih organizama u biologiji. Drugi nedostatak koji autor pronalazi je u nerazumevanju i pogrešnom pojednostavljenju potencijalne kognitivne uloge koju fikcija ima u književnosti. Stoga se drugi deo izlaganja tiče pokušaja da se kognitivni potencijal književnog dela predstavi pravljenjem razlike između dve vrste istina koje u njemu možemo da pronađemo: eksplicitnu istinu i implicitnu, odnosno kontekstualnu istinu. Ove dve vrste istina u književnosti odgovaraju razlikovanju dve vrste reprezentacije u naučnim modelima. Rešenja analize fikcije predstavljaju odgovor na Girijevu (Giere) kritiku komparacije između modela i literarne fikcije.

Ana Katić je doktorand na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Piše disertaciju pod naslovom „Put ka superorganizmu: evoluciona intergracija bioloških funkcija i njen filozofski značaj“. Predmet njenog interesovanja predstavljaju filozofija biologije, analiza kompleksnih sistema, analitička metafizika, i interdisciplinarna istraživanja, kao što su bioetika i studije budućnosti.