Politike ukusa – novo čitanje Kritike moći suđenja

Organizatori:

Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Treći program Radio Beograda

Hana Arent je pokazala da se Kantova  Kritika moći suđenja može čitati i kao veliko delo političke filozofije i time ukazala barem na dva motiva: političko je uvek već tu, čak i na mestima za koja se smatra da uživaju imunitet od političkog (umetnost), kao i to da su sudovi ukusa u vezi sa političkim. Ako je tako, kakva je veza ljudske zajednice i ukusa? Da li se zajedničko čulo, kao uslov mogućnosti komunikacije, može utemeljiti izvan same zajednice, ili na ovom mestu, kako misli Delez, Kant ne uspeva da odbrani transcendentalnu strukturu od empirijskog? Da li se, najzad, društvenost konstituiše u sebi samoj, u vezi sa zajednicom, sa unapred postavljenim svrhama, ili su njeni izvori u drugim i drugačijim mogućnostima? Najzad, da li se, danas, u vreme krize zajednice i velikih političkih pojmova poput države, suverenosti, nacije, čak i čovečanstva i društvenosti uopšte, možemo osloniti na Kanta i njegove uvode iz Treće kritike? Ideja ovog okruglog stola je da, još jednom, ispita političku nosivost ovih ideja.

Ukus je, u situaciji u kojoj Kant piše, već imao važnu ulogu u shvatanju ne samo društvenosti, nego i u shvatanju političkog uopšte, moralnog osećanja, javnog interesa nasuprot privatnom. Možemo navesti pet bitnih mesta koja, u Kritici moći suđenja, navode na ovo specifično mesto ukusa: 1. sensus communis, 2. harmonija i srhovitost (ključni pojmovi Kritike, koji su se u to vreme često koristili sinonimno i imali bitno mesto u shvatanju strukture društva), 3. princip moći suđenja: Misliti na mestu svakog drugog čoveka (§40) kao mesto utemeljenja društvenosti, 4. empirijski interes za lepo, i 5. veza kultivisanja duševnih moći u umetnosti sa obrazovanjem društvenošti i čovečnosti (humanität)

Program:

11:00 – 11:45 Una Popović –  Problem estetskog suđenja: perspektive estetike    

11:45 – 12:30 Nebojša Grubor – Hermeneutika ukusa. Gadamerova interpretacije Kantove estetike lepog

12:30 – 12:45 pauza za kafu

12:45 – 13:30 Zoran Dimić  – Kantov „ukus“ između transcendentalne kritike i politike

13:30 – 14:15 Igor Cvejić – Svrhovitost, harmonija i sensus communis

14:15 – 16:00 pauza za ručak

16:00 – 16:45 Ana Petković – Pretpostavka moralne teleologije i Kantova koncepcija društvenog ugovora

16:45 pauza za kafu

17:00 – 17:45 Mark Lošonc – Kant i politika uzvišenog

17:45 – 18:30 Ivan Milenković – Delezova kritika uloge sensus communisa u Kritici moći suđenja

18:30 – 19:00 Završna diskusija