Poziv na podnošenje priloga

Obaveštavamo vas da Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, počinje sa izdavanjem akademskog elektronskog časopisa na srpskom jeziku. Pun naziv časopisa otkriva i njegovu orijentaciju i njegov domen: Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. Časopis nastoji da predstavi vodeće tendencije u savremenoj filozofiji i društvenoj teoriji i podstakne dalja istraživanja u oblastima humanistike i društvenih nauka. Njegov cilj je da unapredi kreativno i kritičko mišljenje i otvori prostor za upućenu raspravu. Dobrodošli su prilozi visokog kvaliteta, bez obzira na školu mišljenja u kojoj su pisani.

Budući da časopis pokriva široku oblast filozofskih i društvenih pitanja, uredništvo će jednako vrednovati disciplinarno i interdisciplinarno orijentisane radove, empirijska istraživanja i studije slučaja kao i teorijske spekulacije, polemičke beleške i nepristrasne prikaze. Pozivamo sve zainteresovane da pošalju priloge iz najšire shvaćenih oblasti humanistički i društvenih nauka na elektronsku adresu: redakcija.kritika@instifdt.bg.ac.rs.

Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva objavljuje:
– Originalne naučne radove, pregledne radove i relevantne prevode;
– Kratka ili prethodna saopštenja, stručne radove, informativne priloge;
– Naučne kritike, polemike i osvrte, prikaze knjiga i naučnih događaja.

Uputstvo autorima za sve vrste priloga nalazi se na adresi: http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc.

Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa, koji izlazi dva puta godišnje (maj / novembar) u elektronskoj formi. Radovi se primaju tokom čitave godine, osim priloga za tematski blok, koji se primaju do zaključenja broja u kome se temat nalazi. Rok za predaju radova za temat prvog broja je 1. april 2020. godine. Tema prvog, majskog broja je „Angažman i kritika: između bunta i obavezanosti“.

***

Angažman i kritika: između bunta i obavezanosti

Društveni angažman odvija se po pravilu u naizgled paradoksalnoj ambivalenciji. S jedne strane, on je glavni reprezent kritičkog odnosa i dovođenja u pitanje postojećih društvenih normi i praksi. S druge strane, čini se da društveni angažman podrazumevana posvećenost društvu, da se izvodi zarad društva. Pored toga apel koji se kroz društveni angažman upućuje drugima pretpostavlja pozivanje na nešto opšteprihvatljivo, na nešto na šta se očekuje da će javnost reagovati, ili čak da je obavezna da reaguje. Prethodno navedena ambivalentnost poziva nas da razmislimo o pitanju ne stoji li u osnovi društvenog angažmana sasvim specifičan odnos prema društvenim normama i praksi. Temat Angažman i kritika: između bunta i obavezanosti poziva autore da svojim člancima odgovore na neka od sledećih pitanja: (1) kako razumeti ambivalentnost društvenog angažmana između dovođenja u pitanje i pozivanja na društvene norme i prakse; (2) kako razumeti specifičan odnos prema društvenim normama i praksama koji je sadržan u društvenom angažmanu; (3) kako objasniti poziv koji angažman upućuje drugima ili javnost da na njega odgovore.

Molimo vas da do 1. aprila pošaljete rukopise koji bi, po uspešnom prolasku recenzentskog postupka, bili objavljeni u majskom broju 2020. godine.