Razgovor o knjizi Michala Sládečeka „Pravila i kontekst upotrebe : teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije“

U razgovoru učestvuju Aleksandar Fatić (IFDT, Beograd), Aleksandar Dobrijević (Filozofski fakultet, Beograd), Andrej Jandrić (Filozofski fakultet, Beograd) i autor.

U knjizi se raspravlja o temama u kojima Vitgenštajnova filozofija ima značajnu ulogu: status i funkcija filozofije, metoda društvenih nauka, pojmovi u političkom diskursu, odnos između ljudske prirode, jezika i racionalnosti, pitanje proširene kognicije i problem jezičkih pravila. Takođe se ispituju pojedine interpretacije Vitgenštajnove filozofije koje se pre svega odnose na probleme sleđenja pravila i potencijalnih skeptičkih implikacija Vitgenštajnove filozofske pozicije, ukazujući na mesto i značaj ove pozicije u pojedinim debatama u savremenoj filozofiji.

Michal Sládeček je rođen 1967. godine, diplomirao je i magistrirao filozofiju na Filozofskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Autor je dve monografije i brojnih članaka u stručnim časopisima i zbornicima. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i na više naučnih projekata. Njegove glavne istraživačke oblasti su filozofija jezika i politička filozofija.