Predstavljanje prevoda Dekartovih Metafizičkih meditacija Ivana Vukovića

 Učesnici: 
Ivan Vuković (prevodilac) 
Predrag Milidrag 
Vladimir Milisavljević

Naslov originala: Ouvres de Descartes / René Descartes

Meditacije su filozofsko delo R. Dekarta koje se prvi put pojavilo na latinskom jeziku 1641. godine. Predstavljaju jedan od najuticajnijih izraza klasičnog racionalizma. Sastoje se iz šest meditacija i sedam grupa primedaba, na koje je Dekart napisao odgovore, u kojima je detaljno objasnio svoja filozofska shvatanja. Najvažnije stvari za koje Dekart veruje da uprkos svoj sumnji moraju biti istinite jesu: iako mogu sumnjati da postoje telesne stvari, ne mogu istovremeno sumnjati da postojim ja koji sumnjam; ako postojim ja, tad postoji i savršeni Bog čiju ideju nalazim u sebi; ako postoji savršeni Bog, tada su moje saznajne moći u načelu pouzdane i ako mogu da sumnjam u postojanje svog tela, a ne mogu da sumnjam u postojanje svog ja, i ako postoji savršeni Bog koji me nikad ne vara, tad moje ja nije moje telo. Čitaoci ove po svemu neobične knjige imaju priliku da se u prevodu Ivana Vukovića na našem jeziku temeljnije upoznaju sa Dekartovim intimnim razmišljanjima i njegovim raspravama sa desetak učenih i strogih kritičara, filozofa i teologa.

Ivan Vuković je docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osnovne oblasti interesovanja su mu Kantova filozofija, istorija filozofije, istorija filozofskih ideja, filozofija prava, filozofija kulture i etike. Objavio je knjigu Oponašanje Boga (Intimna istorija Kantove filozofije).