Sarah Czerny Proizvodnja mleka, proizvodnja osoba: o proizvodnji mleka na primeru riječke regije

Za svakoga ko je zainteresovan za odnose između ljudi i životinja mleko je potencijalno od velikog analitičkog interesa, jer je to možda jedina telesna materija koju redovno proizvode i konzumiraju i ljudi i životinje. Kao što će se videti na početku predavanja, ipak postoji ono što smatram nedostatkom u analizi proizvodnje i potrošnje mleka u okviru društvenih nauka. Naučnici uglavnom svoj analitički fokus stavljaju na proizvodnju i potrošnju mleka ili u ljudi, ili u životinja. Ovo rezultira time da se čini da naučni rad samo pridonosi izgradnji podele na ljudsko i “neljudsko” koja je bila izvor tolike kritike u, ne samo u antropološkoj, literaturi. U ovome predavanju ću se zalagati za ispravljanje tog “nedostatka” razmatranjem i proizvodnje i potrošnje mleka i u ljudi i u životinja istovremeno. Koristeći primere iz etnografskog terenskog rada u riječkoj regiji, tvrdim da se analitički mnogo može dobiti istražujući kako ljudi “animaliziraju” ili “humaniziraju” mleko u svojim svakodnevnim praksama i odnosima. Međutim, takođe upozoravam da mleku ne smemo pristupiti samo kao materiji koja je ljudskim radom oblikovana u ljudski ili životinjski proizvod. Kao što ću zaključiti u završnom dijelu predavanja, mleko također ima značajan uticaj u oblikovanju ljudi kao ljudi, i životinja kao životinja.

Sarah Czerny je docentica socijalne antropologije na Sveučilištu Rijeka, Odsek za kulturalne studije. Predaje Intredisciplinarnost, Znanost i društvo, Odnos čovjeka i životinje, Kultura mita, Kulturna geografija i Uvod u socijalnu antropologiju. Doktorat i magistarske je završila na Univerzitetu u Edinburgu, Odseku za socijalnu antropologiju. Stipendiju za doktorat je dobila od “Economic and Social Research Council”, Ujedinjenog kraljevstva. Momentalno se bavi istraživanjem i produkcijom stručnog znanja kod konzumacije mleka (ljudskog, magarčevog, kravljeg, kozjeg i ovčjeg), sa posebnim naglaskom na mikrobnu politiku.