Promocija knjige Frontiers of Civil Society

Kao i u drugim delovima postsocijalističke Evrope, uspon “civilnog društva” trebalo je da bude osnova za glatku transformaciju ka zapadnom modelu liberalne demokratije i kapitalizma. Posle više od dvadeset godina od kraja jugoslovenskih ratova, ova očekivanja su uglavnom izostala. Knjiga postavlja pitanje “zašto?” istražujući višestruke snage civilnog društva u okviru reformi upravljanja društvom i individuama tokom ranih 2010-ih, i ispitujući ih u širem konteksu društvenih borbi protiv neoliberalnog restrukturiranja i transnacionalne integracije. S jedne strane, analizira niz intervencija liberalnih NVOa koje su uglavnom produžili i produbili hegemonijske procese restrukturacije specifičnih opsega vladanja. S druge strane, knjiga dokumentuje mnoge izazove sa kojima se susreće hegemona agenda u praksi kao i tenzije u ulozi liberalnih NVOa zbog, na primer, “odlaska donora” iz Srbije i problema sa EU integracijama. Istražujući spone i kontradikcije između ovih projekata i praksi različitih aktera civilnog društva i društvenih grupa koje žele da reprezentuju, ova knjiga identifikuje neke od ključnih društvenih antagonizama oko postsocijalističke i postautoritarne transformacije u Srbiji. Na kraju, knjiga želi i da ponovo uspostavi civilno društvo kao subjekat antropoloških istraživanja i doprinese antropološkoj studiji države, vladanju i postsocijalizmu.

Učesnici: Danilo Vuković (Pravni fakultet), Slobodan Naumović (Filozofski fakultet), Dušan Spasojević (Fakultet političkih nauka), Srđan Đurović (Fond za otvoreno društvo), Marina Simić (Fakultet političkih nauka), Jelena Vasiljević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) i autor.

Marek Mikuš je socijalni antropolog, trenutno angažovan na ERC projektu „Western Banks in Eastern Europe: New Geographies of Financialisation“ na Triniti koledžu u Dablinu i kao istraživač saradnik Maks Plank Instituta za socijalnu antropologiju u Haleu, Nemačka. Bavi se temama duga domaćinstava, financijalizacije, civilnog društva, države i javnih politika u zemljama bivše Jugoslavije, posebno Srbije i Hrvatske.