Promocija Srpske olimpijade filozofije (SOFija)

Govore Miloš Jeremić i Aleksandra Maksić, kao i Andrej Cvetić, Uroš Đuranović, Darko Perić, Bojan Popov i Bojan Veselinov

Srpska olimpijada filozofije (SOFija) je takmičenje učenika srednjih škola Srbije u pisanju filozofskog eseja na engleskom jeziku. Dva prvoplasirana učenika stiču pravo da učestvuju na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi. Međunаrodnа filozofskа olimpijаdа (International Philosophy Olympiad – IPO) održаvа se od 1993. godine pod pаtronаtom UNESCO-а i FISP-а. Pored populаrizаcije filozofije, rаzvijаnja filozofske rаdoznаlosti učenikа i kritičkog i kreаtivnog mišljenjа, cilj ove mаnifestаcije jeste promišljаnje o filozofskim problemimа u nаuci, društvu i umetnosti sаvremenog svetа. Takođe, ona podstiče i intelektuаlnu rаzmenu među mlаdim ljudimа iz rаzličitih zemаljа. Tokom borаvkа nа Olimpijаdi orgаnizuju se rаdionice, tribine, okrugli stolovi i različite kulturne mаnifestаcije.

Na promociji će govoriti Miloš Jeremić, koordinator SOFije, Aleksandra Maksić, najuspešnija mentorka na dosadašnjim takmičenjima i učesnici dosadašnjih Olimpijada, Andrej Cvetić i Uroš Đuranović, učesnici Olimpijade u Danskoj 2013, Ivona Petrov, dobitnica zlatne medalje na takmičenju Baltic Sea Net (2013), Bojan Popov, učesnik Olimpijade u Oslu (2012), i Bojan Veselinov, dobitnik počasne medalje na takmičenju Baltic Sea Net 2012.

Miloš Jeremić, nastavnik je filozofije u Požarevačkoj gimnaziji od 1998. godine. Diplomirao je na Fiilozofskom fakultetu u Novom Sadu s temom „Problem međusobnog odnosa analitičkih i sintetičkih sudova u Kantovoj transcendentalnoj logici“. Sarađivao je s grupom za filozofska istraživanja SANU-a kojom je koordinirao Mihailo Đurić. Do 2008. interesovanja su mu bila usmerena prema srednjovekovnoj filozofiji i filozofiji islamskog sveta o čemu je objavio nekoliko tekstova. Od 2008. godine pretežno se bavi metodikom nastave filozofije i filozofskom praksom kao metodom razvoja kritičkog mišljenja u nastavi. Obuku za fiozofsku praksu završio je u Burgundiji na seminaru Oskara Brenifjea.

Autor je više naučnih radova o metodici nastave objavljenih u Velkoj Britaniji i Hrvatskoj i nekoliko seminara za nastavnike među kojima je najvažniji „Motivacija za učenje upotrebom kritičkog mišljenja u nastavi“ u kojem koristi svoj metodički pristup koji se naziva „hermeneutika sa decom“. Ovaj metod podsticanja i unapređivanja kritičkog mišljenja prezentovan je i koristi se u Srbiji, Iranu, Španiji, Rusiji, Italiji, Turskoj, Francuskoj i Austriji.

Jeremić je učestvovao u kreiranju i donošenju „UNESCO-ve preporuke za nastavu filozofije za Evropu i Severnu Ameriku“ 2011. godine na „UNESCO-vom skupu visokog nivoa“ u Milanu. Iste godine, zahvaljujući podršci uprave FISP-a stečene na pomenutom skupu, organizovao je prve srpske Nacionalne kvalifikacije za Međunarodu filozofsku olimpijadu u Požarevačkoj gimnaziji.

Aleksandra Maksić, profesorka je filozofije u Zrenjaninskoj gimnaziji od 1992. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom “Niče kao mislilac kraja filozofije”. Master studije završila je na istom fakultetu s temom “Filozofija komunikacije Emanuela Levinasa” 2007. godine.

Učestvovala je na međunarodnom skupu „Contemporaizing Tagore and the World“ u Banlgadešu 2011. kao i na konferenciji „70 godina nastave filozofije na Lomonosovu“. Godine 2012. postaje naučni saradnik Univerziteta Martin Buber, Kerkade Holandija. Kao mentorka učenika iz Srbije, učestvovala je na međunarodnoj filozofskoj olimpijadi u Beču 2011, u Oslu 2012. i  u Danskoj, Odensse 2013. godine. Nacionalna je koordinatorka međunarodnog takmičenja u pisanju eseja “Baltic Sea Net”, kviza “Filozofska sova” i koordinatorka programa filozofske razmene “Minerva”.