Promovisanje i unapređivanje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu

  

Izveštaj za štampu, petak, 7. decembar 2018, Skopje

Promovisanje i unapređivanje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu

Od 5. do 7. decembra 2018. godine, mreža istraživača i stručnjaka iz Beograda, Graca, Sarajeva, Skopja, Turina i Zagreba po prvi put su se okupili na nizu radionica i javnih skupova da označe početak trogodišnjeg istraživačkog projekta Promovisanje i unapređivanje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu, u saradnji sa Erazmus programom iz Evropske unije.

Cilj projekta je stvaranje multidisciplinarne mreže istraživača i stručnjaka čija ekspertiza proizilazi iz oblasti građanstva i procesa demokratizacije sa namerom da promoviše i unapredi znanje o građanskoj participaciji i demokratskim inovacijama.

Pod naslovom Alternativne demokratske prakse: približavanje pokreta i institucija, skup je okupio govornike, diskusante i aktiviste iz Jugoistočne Evrope, Italije i Austrije: Florian Bieber, Daniela R. Piccio, Nenad Markovikj, Gazela Pudar Draško, Vedran Džihić, Irena Fiket, Ivan Damjanovski, Zoran Ilievski, Ivan Stefanovski, Dona Kosturanova, Ivana Dragshić, Jelena Vasiljević, Emir Vajzović, Valida Repovac Nikšić, Ivanka Mihailović, Ana Matan, Lina Dokuzović, Vladimir Vučković, Rastislav Dinić, Dražena Lepir, Bogdan Urošević i Emin Eminagić.

Zaključci sa radionice su se fokusirali na pitanje aktivnog građanstva kao visokog političkog naboja i važnog intelektualnog izazova koji leži u srci demokratije u Evropi. Globalna kriza legitimnosti reprezentativne demokratije preti da oslabi same temelje i poverenje u demokratski red i istitucije. U Evropi, ovakva kriza se manifestuje u slaboj izlaznosti na izbore, sve većem povlačenju građana iz arene demokratske participacije i jačanju populizma i desničarskih tendencija.

Kao odgovor na takvo stanje pojavljuje se proces demokratskog inžinjeringa inspirisanog principima participativnog i deliberativnog shvatanja demokratije. Demokratsko eksperimentisanje, koje se može videti u nekim evropskim zemljama, podržava institucionalizaciju demokratskih inovacija kao što su javne debate, lokalna veća, gradjanske porote, participativni budžeti i druge forme demokratije.

Konzorcijum želi da izučava i promoviše najbolje prakse. Istraživanje, uključujući i eksperimentalne empirijske studije, će se nastaviti u narednim godinama i dovesti do stvaranje jake baze znanja, uključivanje rezultata u kurikulume univerziteta članica kao i mnogobrojne događaje važne za javnost i umrežavanje.