Reinhard Mehring: „Velika“ i „mala politika“. Hajdegerove Crne sveske u kontekstu

Ovo kratko Meringovo predavanje zastupa tezu da je Hajdeger iz neuspeha svog frajburškog rektorata zaključio da treba da promeni ciljnu grupu i da svoju političku volju za delovanjem preusmeri sa sveta svojih savremenika na budući svet. Dok je Mering Hajdegerovu univerzitetsku politiku iz godina 1933 i 1934 u perspektivi savremene istorije smatrao relativno beznačajnom, a i zastupa mišljenje da je i aktuelna diskusija o antisemitizmu – u poređenju, recimo, sa velikim začajem antisemitizma za Karla Šmita (Carl Scmitt) – preterana, Hajdegerov izdavačko-politički projekt sabranih dela, njegova „velika politika“ (Niče) utemeljenja semantičke revolucije postmetafizičkog „drugačijeg mišljenja“ je, posmatrano u perspektivi povesti delovanja, interesantan i važan za istoriju nemačke univerzitetske filozofije i pitanje o konstruktivnoj „filozofskoj kulturi“. Povrh toga, Mering je upravo objavio knjigu i želi da predstavi neke od svojih teza i da ich prodiskutuje.

Rajnhard Mering (Reinhard Mehring) je pohađao gimnaziju u Dizeldorfu (Düsseldorf), potom studirao filozofiju, germanistiku i političke nauke u Bonu (Bonn) i Frajburgu (Freiburg) i apsolvirao refendarijat na gimnaziji u Karlsrueu (Karlsruhe). 1988. godine promovisao je kod Vilhelma Henisa (Wilhelm Hennis) u Frajburgu. U periodu 1989-2000 zapošljava se na univerzitetima u Dizeldorfu i Vircburgu (Würzburg) kao i na Humboltovom univerzitetu u Berlinu (Humboldt-Universität zu Berlin), gde se i habilitovao. Potom je bio aktivan kao privatni docent u Berlinu i držao je nastavu na nekim školama u Dizeldorfu. 2007. godine postaje profesor političkih nauka i didaktike političkih nauka na Pedagoškoj višoj školi u Hajdelbergu (Pädagogische Hochschule Heidelberg). Istakao se većim brojem publikacija koje se bave prevashodno istorijom ideja, a profilisao se posebno kao istraživač dela Karla Šmita (Carl Scmitt). Saizdavač je „Godišnjaka za političku misao“ (Jahrbuch Politisches Denken).