Rastko Jovanov: Zašto angažman nije akcija?
Prilog metodologiji studija angažovanosti

Rastko Jovanov: Zašto angažman nije akcija?

Prilog metodologiji studija angažovanosti

U izlaganju ću braniti tezu da je angažman pogrešno tumačiti aktivistički i u direktnoj vezi sa akcijom, ma koliko da nas svakodnevna i uobičajena upotreba te reči intuitivno upućuje na određenu vrstu pojedinačnog ili grupnog delanja. Izneću dva argumenta u odbranu svoje teze, analitički i fenomenološki. Prvim argumentom ću nastojati da pokažem da je angažovanost mentalno svojstvo, a ne karakteristika ili ishod pojedinačne ili grupne akcije, dok će se drugim argumentom, uz korišćenje pojmovnog aparata savremene socijalne ontologije, tvrditi da je angažman najprimerenije shvatiti kao fenomen kolektivne intencionalnosti koji, iako inherentno normativan, ne mora nužno sadržati delatni momenat pojedinačnog ili grupnog stava prema (društvenom) svetu.

Rastko Jovanov je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Za više informacija pogledati: http://www.instifdt.bg.ac.rs/researcher/rastko-jovanov/