Zaharijević Adriana

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

Adriana Zaharijević (1978) je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sve kasnije nivoe studija završila je Fakultetu političkih nauka, spajajući političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju 19. veka. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju zaposlena je od 2013. godine, a od 2016. radi i kao docentkinja na Univerzitetu u Novom Sadu. Objavila je dve monografije i preko šezdeset radova, koje je predstavljala u zemlji i svetu. Njena sadašnja teorijska interesovanja usredsređena su na polje kritičkog angažmana.

 

Stečene diplome

Osvajanje prava glasa u Engleskoj: Postajanje građaninom u sistemu privatnog i javnog

Doktorat (Rod i politika), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2013.

Istorija feminizma kao istorija sporova

Magistratura (Rod i politika), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2009.

Od prava čoveka ka ljudskim pravima. Čovek (nacija) čovečanstvo

Specijalizacija (Rod i kultura), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2006.

Prirodno stanje, ugovor i suveren u filozofiji Tomasa Hobsa

Osnovne studije (Filozofija), Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004.

 

Izabrane publikacije 

–(2014) Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina. Loznica: Karpos.

–(2010) Postajanje ženom. Beograd: Rekonstrukcija Ženski fond.

–(2018) „Protiv individue. Deindividualizirani politički subjekt“, Filozofska istraživanja, 151 (3): 651–666.   

–(2018) Adriana Zaharijević and Katarina Lončarević (prir.), Feministička teorija je za sve, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka

–(2017) Adriana Zaharijević i Predrag Krstić (ur.) Šta je kritika? Mišel Fuko/Džudit Batler, Novi Sad i Beograd: Akademska knjiga i Institut za filozofiju i društvenu teoriju, in print.

–(2017) Adriana Zaharijević i Jelena Vasiljević (ur.) Angažman: uvod u studije angažovanosti, Novi Sad i Beograd: Akademska knjiga i Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

–(2017) Adriana Zaharijević and Sanja Milutinović Bojanić, „The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler’s Thought“, Isegoria, No. 56, enero-junio: 169–185.

 

Aktivnosti

Angažovana na istraživačkom projektu „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“ (179049) u okviru projektnog ciklusa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Članica Udruženja književnih prevodilaca Srbije

Članica ATGENDER-a, Evropske asocijacije za istraživanje, obrazovanje i dokumentaciju u sferi roda

Koordinatorka Grupe za studije angažovanosti

 

https://fvm.academia.edu/AdrianaZaharijevic