Delibašić Balša

istraživač saradnik
balsa.delibasic@instifdt.bg.ac.rs, delibasicbalsa@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

 • (2015) Doktorske studije politikologije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • (2015) M.A. politikologije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • (2013) B.A. politikologije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

 

Balša Delibašić je doktorant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i asistent na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi na tezi o sportu i procesu izgradnje nacije u Crnoj Gori. Tokom proteklih dvanaest meseci bio je angažovan na tri terenska istraživačka projekta: Univerziteti između meritokratije i patrijarhata: žene i moć delanja, Demokratizacija odozdo – Кomparativno istraživanje društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji i Perspektive socijaldemokratskih partija u Srbiji. Njegove sfere interesovanja su politička istorija, politički život SRJ, izborni i partijski sistemi. Od 2014. godine radi i kao saradnika u Istraživačkoj stanici Petnica na seminaru istorije.

 

Publikacije:

 • Delibašić, B.; Nikolić, S. & Vasiljević, J. (2019). Democratization from bellow – Comparative study of social movements in Serbia and Macedonia. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
 • Delibašić, B. (2019). Vojislav Stanovčić o federalnom uređenju jugoslovenske zajednice. U: Vujačić. I. (ur.) Naučni skup o naučnom i društvenom delovanju prof. dr Vojislava Stanovčića. Belgrade: Faculty of political sciences.
 • Delibašić, B., Pudar Draško, G. & Fiket, I. (ur.) (2018). Univerziteti između meritokratije i patrijarhata : žene i moć delanja. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
 • Delibašić, B. (2015). Savezna Republika Jugoslavija – paradigma paralisanog sistema. Sintezis, VII/1, 21-55.
 • Delibašić, B. (2015). Unapređenje rada skupštinskih službi od 2000. Parlament i demokratija. Beograd: Fakultet političkih nauka, 49-57.
 • Delibašić, B. (2015). Između legalnosti i legitimnosti – Reforme izbornog zakonodavstva za izbor u veća Savezne skupštine SRJ 1992-2000. Zbornik radova Beogradske otvorene škole,  18,  24-36.
 • Delibašić, B. (2014). Partije i partijski sistem Druge italijanske republike (1993-2013). Studentski godišnjak Fakulteta političkih nauka, 3, 44-56.
 • Delibašić, B.; Mihajlović, V.; Begović, V.; Arsenović, D.; & Tešanović, M. (2014). Reforma izbornog sistema. U: Zbornik predloga praktičnih politika. Beograd: Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.