Bulatović Aleksandra

naučna saradnica
aleksandra.bulatovic@instifdt.bg.ac.rs

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


Doktorat
Ljudska prava u savremenoj politici borbe protiv transnacionalog organizovanog kriminala (Kriminologija), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.

Magistratura
Legal position of the Serbian National Minority in Croatia: Standards of International Law and Realities on the Ground („Položaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj: Standardi međunarodnog prava i njihova primena”), South East European Studies at History Department (Jugoistočno evropske studije na Odeljenju istorije), Srednjeevropski univerzitet, Budimpešta, 2000.

Diploma o završenim studijama
1997 Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Aleksandra Bulatović je naučna saradnca Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu gde je članica Laboratorije za studije filantropije, solidarnosti i brige i Grupe za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za krivično pravo, uža naučna oblast ― kriminologija. U doktorskoj disertaciji istraživala je ulogu ljudskih prava u osmišljavanju odgovarajuće politike u oblasti prevencije transnacionalnog organizovanog kriminala. Magistrirala je u okviru multidisciplinarnih regionalnih studija na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. U magistarskoj tezi je putem kombinovanja pravnog i politikološkog pristupa obrađivala, i danas aktuelno, složeno pitanje realizacije međunarodnih pravnih standarda u Hrvatskoj u oblasti prava manjina.

Njena sadašnja teorijska usmerenja odnose se na razmatranje načina borbe protiv organizovanog kriminala i njihove posledice na savremeno demokratsko društvo i međunarodni sistem. Njeno istraživačko interesovanje je usmereno na sferu društvene kontrole, a poseban interes ima za pitanja humane bezbednosti u okviru koje je ključna kategorija pravo na optimalan kvalitet života, što se odnosi na čitav spektar etičkih pitanja na nivou javne politike kao i na nivou individualnih i kolektivnih vrednosti.

 

Odabrane publikacije

  • Bulatović, A, Pavićević (2021) Crna ekonomija i crno društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd.
  • Bulatović, A, Pavićević, O. Ilijić, Lj. (2019) Otpornost: asimetrije makro procesa i mikro-praksi, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.
  • Bulatović, A, Pavićević, O. (2018) „Feministička kritika koncepta otpornosti: transformacija subverzivnog u normativno”, Sociologija, 60(1): 127–141.
  • Bulatović, A. (2016) „Etika kao element profesionalne supkulture u obaveštajnom radu”, Kultura polisa, XIII(30): 351–362.
  • Bulatović, A. (2015) „Restorativna pravda i odnos učinioca i žrtve”, Temida, 3–4: 131–143.
  • Bulatović, A. (2014), “Well–Being, Capabilities and Philosophical Practice“, Filozofija i društvo, XXV(4): 105–120.
  • Bulatović, A, Fatić, A, Korać, S. (2013) Etika kriminalističkoobaveštajnog rada, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.
  • Bulatović, A, Fatić, A. (2007) “Centralisation of Intelligence Agencies and the Role of Private Intelligence”, in: CIPI Papers, Brussels: Italian Centre for International Perspectives, 10–18.
  • Bulatović, A, Korać, S. (urs.) (2006) Korupcija i stvaranje moderne srpske države, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment.
  • Bulatović, A, Radovanović D. (urs.) (2005) Korupcija, Beograd: Centar za menadžment i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

 

Trenutni angažman

U okviru Laboratorije za studije filantropije, solidarnosti i brige, Aleksandra ispituje pitanja u vezi sa konceptom ljudskog razvoja fokusirajući vrlinu kao motivacioni faktor i krajnji cilj svega što ljudi rade i misle. U okviru Grupe za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju proučava, iz perspektive odnosa prava i ličnosti, širi uticaj krize na konstrukt identiteta ličnosti. Samostalno je angažovana na istraživanju uvida o fenomenu organizovanog kriminala kroz razmatranje empirijskih posledica pretnji od organizovanog kriminala i kriminalne imovine, sa ciljem da se proceni realističan doseg povoljnih posledica različitih modela borbe protiv organizovanog kriminala.

https://fvm.academia.edu/AleksandraBulatovi%C4%87