Bulatović Aleksandra

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Doktorat
Ljudska prava u savremenoj politici borbe protiv transnacionalog organizovanog kriminala (Kriminologija), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.

Magistratura
Legal position of the Serbian National Minority in Croatia: Standards of International Law and Realities on the Ground („Položaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj: Standardi međunarodnog prava i njihova primena”), South East European Studies at History Department (Jugoistočno evropske studije na Odeljenju istorije), Srednjeevropski univerzitet, Budimpešta, 2000.

Diploma o završenim studijama
1997 Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Aleksandra Bulatović je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu gde je članica Grupe za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za krivično pravo, uža naučna oblast ― kriminologija. U doktorskoj disertaciji istraživala je ulogu ljudskih prava u osmišljavanju odgovarajuće politike u oblasti prevencije transnacionalnog organizovanog kriminala. Magistrirala je u okviru multidisciplinarnih regionalnih studija na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. U magistarskoj tezi je putem kombinovanja pravnog i politikološkog pristupa obrađivala, i danas aktuelno, složeno pitanje realizacije međunarodnih pravnih standarda u Hrvatskoj u oblasti prava manjina.

Njena akademska ekspertiza primarno se odnosi na nekonvencionalne bezbednosne pretnje, regionalnu bezbednost i ljudska prava. Njena sadašnja teorijska usmerenja odnose se na razmatranje načina borbe protiv organizovanog kriminala i njihove posledice na savremeno demokratsko društvo i međunarodni sistem. Poseban interes ima za pitanja humane bezbednosti u okviru koje je ključna kategorija pravo na optimalan kvalitet života, što se odnosi na čitav spektar etičkih pitanja na nivou javne politike kao i na nivou individualnih i kolektivnih vrednosti.

 

Odabrane publikacije

Bulatović, A, Pavićević, O. (2018) „Feministička kritika koncepta otpornosti: transformacija subverzivnog u normativno”, Sociologija, 60(1): 127–141.

Bulatović, A. (2017) „Apsorbovanje rizika koji prati kriminalno preduzetništvo”, u:  Stevanović, I, Čolović, V. (ur.), Privredna krivična dela, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, Beograd, 229–242.

Bulatović, A. (2016) „Etika kao element profesionalne supkulture u obaveštajnom radu”, Kultura polisa, XIII(30): 351–362.

Bulatović, A. (2015) „Restorativna pravda i odnos učinioca i žrtve”, Temida, 3–4: 131–143.

Bulatović, A. (2014), “Well–Being, Capabilities and Philosophical Practice“, Filozofija i društvo, XXV(4): 105–120.

Bulatović, A, Fatić, A, Korać, S. (2013) Etika kriminalističkoobaveštajnog rada, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.

Bulatović, A. (2011) „Odnos rasta kriminala i nedostatka socijalne stigmatizacije”, u: Fatić, A, Banović, B. (urs.), Društveni aspekti organizovanog kriminala, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 461–471.

Bulatović, A, Fatić, A. (2007) “Centralisation of Intelligence Agencies and the Role of Private Intelligence”, in: CIPI Papers, Brussels: Italian Centre for International Perspectives, 10–18.

Bulatović, A, Korać, S. (urs.) (2006) Korupcija i stvaranje moderne srpske države, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment.

Bulatović, A, Radovanović D. (urs.) (2005) Korupcija, Beograd: Centar za menadžment i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

 

Trenutni angažman

Angažovana je u istraživanju o asimetrijama makro–diskursa i mikro–praksi u pogledu psihološke otpornosti na osnovu multidimenzionalnog razmatranja procesa izvinjenja i praštanja i utvrđivanja njihove uloge u jačanju otpornosti pojedinca i zajednice.

Učestvuje u istraživačkom projektu o tradicionalnom kineskom konceptu socijalnog umrežavanja ― guanxi i ulozi koju ovaj koncept ima u okviru društvene kontrole.

 

https://fvm.academia.edu/AleksandraBulatovi%C4%87