Đurić Jelena

naučna saradnica 
djuric@instifdt.bg.ac.rs, jelena.el@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Jelena Đurić je rođena u Beogradu (1962). Diplomirala je na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta (Univerziteta u Beogradu) 1989. godine sa temom „Neki filozofski problemi savremene nauke“ (mentor: prof dr Staniša Novaković). Na istom fakultetu je 2006. godine odbranila magistarski rad „Promene i vrednosti i društvene promene (s osvrtom na raspad jugoslovenskog društva)“ (mentor: prof dr Zagorka Golubović), a zatim, 2010. godine i doktorsku disertaciju „Preobražaj identiteta: antropološki aspekti“ (mentor: prof dr Milan Vukomanović).

Govori engleski, koristi francuski, ruski i italijanski jezik.

Zaposlena u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju od marta 1995. godine.

U zvanju naučni saradnik od 2010. godine.

Od 2013-2018. godine sarađivala je na međunarodnom projektu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji (COST Action IS1307): Novi materijalizam: povezivanje evropskih teorija: ‘kako materija postaje važna’ (New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’) kao član Upravnog odbora (Management Committee – MC Member) na tom projektu.

 

 

Učestvovanje u naučnim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

1994 – 1995. Karakter i društvena struktura (IFDT/ Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu);

1994 – 1996 Changing Values in the Period of Transition (individualni projekat / stipendija CEU);

1996 – 2000. Individualni i kolektivni identitet u postkomunizmu (IFDT);

2005 – 2010. Regionalni i evropski aspekti integrativnih procesa u Srbiji (IFDT);

2006 – 2007. Politika i svakodnevni život III (Fondacija Heinrich Böll / IFDT);

2011 – 2019. Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja (IFDT / MNTR 43007);

2013 – 2018.

 

Ostale profesionalne aktivnosti:

od 1989. član Srpskog filozofskog društva

1987 – 1990. sarađuje sa naučnim programom III Programa Radio Beograda

1987 – 1990. sarađuje sa časopisom Galaksija, Beograd.

1990 – 1991. glavni urednik lista MI (Mladi istraživači), Beograd

1995 – 1996. organizuje tribine Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu.

2003. predavač po pozivu na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.

2004 – 2007. član redakcije časopisa Filozofija i društvo, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu

2010. recenzent časopisa Filozofija i društvo (ISSN 0353-5738)

2013 – 2018. član UO evropskog projekta COST Action IS1307

2014. recenzent časopisa Teme – Časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu (ISSN: 00353-7919)

2015. recenzent poljskog časopisa Estetyka i Krytyka (ISSN: 1643-1243)

2016. evaluator COST projekata kao nezavisni spoljnji stručnjak (Independent External Expert).

2019. recenzent hrvatskog časopisa Politička misao: časopis za politologiju (ISSN 0032-3241)

od 2015. predaje Osnove filozofije prirodnih nauka na Univerzitetu u Beogradu u okviru interdisciplinarne katedre za doktorske studije Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije.

od 2018. član UO Srpskog filozofskog društva

 

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

Knjiga:

 1. (2012) Globalni procesi i preobražaj identiteta, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Albatros plus.

 

Članci:

 1. (2020) “Ljudska priroda i kontekst napretka”, Filozofska istraživanja 158, Vol. 40 No 2, 2020: 215-231
 2. (2016) “Kolektivni identitet u Srbiji danas”, Srpska politička misao, 2016 (3): 31-50) UDK br.članka 141.319.8+316.75(497.11).
 3. (2016) „Rečnik i logika promene – O (im)potenciji sistema i njegovih protivnika“, D. Bošković i A Petrović (prir.) Povratak iz zemlje zmajeva: Rečnik tehnologije 33 godine posle, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, str. 237 – 253
 4. (2016) “Жертвоприношение и система”, Đurđević V. et al (ur) Religija i nasilje, Skupština opštine Smederevska Palanka; Beograd: Filozofska komuna; Dosije studio. Str. 72–86.     
 5. (2015) „Family Values and Modern Identities“, Petrović-Trifunović, T. (et all) Mind the Gap(s) – Family, Socialization and Gender Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Centar for Ethics Law and Aplied Philosophy, str. 219 – 228                                
 6. (2014) „Angažovana antropologija: reč priređivača“, J. Đurić (ur), Antropološka teorija i društvena praksa – na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str.7–9
 7. (2014) „Otkrivanje vrednosti“, J. Đurić (ur), Antropološka teorija i društvena praksa – na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 161–166
 8. (2014) „Smisao održive kulture“, M. Dragićević Šešić, M. Nikolić, Lj. Rogač Mijatović (eds/prir) Culture and Sustainability at Times of Crisis / Kultura i održivost u doba krize, Beograd: Univerzitet Umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, str. 39–50.
 9. (2014) „Tranzicija kulture“, Kultura, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura i društvo, 141: 127-137
 10. (2013) „Postsecularity and the Modernization With the Soul“, M. Blagojević, J. Jablanov-Maksimović, T. Bajović (eds.), (Post)secular Turn: Religious, Moral and Socio-political Values od Student Population in Serbia), Beograd: CES, KAS, CRES,  99–120.
 11. (2013) „Postsekularost i modernizacija s dušom“,  u M. Blagojević, J. Jablanov-Maksimović, T. Bajović (prir.) (Post)sekularni obrt: Religijske, moralne i društvenopolitičke vrednosti studenata u Srbiji, Beograd: CES, KAS, CRES,  95–116.
 12. (2012) „Od ekološke antropologije do antropološke ekologije“ u A. Birešev, G. Pudar, D. Bošković (prir.) Priroda, etika, politika, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 165–194.                                                                                                             
 13. (2012) „Bioetika i ljudske vrednosti“, u R. Drezgić, Ž. Radinković, P. Krstić (prir), Horizont bioetike, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 253–284.
 14. (2012) „Potiskivanje ekofeminizma“ u R. Drezgić, D. Duhaček, J. Vasiljević (prir), Ekofeminizam, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 120–141.
 15. (2011) „Antropologija religije i ‚kultura identiteta‘“ u Danijel Sinani (ur.), Antropologija religije i alternativne religije: Kultura identiteta, Beograd: Univerzitet u Beogradu, str. 267–292.
 16. (2011) „Antropo(bio)centrizam i odnos sa okolinom“, Filozofija i društvo 22 (3): 175–192.

 

Uređivenje zbornika:

 1. (2014) , (ur) Antropološka teorija i društvena praksa – na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 2. (2012) , Srđan Prodanović, Predrag Krstić (prir.) Životna sredina: moralni i politički izazovi, Beograd: JP Službeni glasnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju                 

 

Organizacija skupa:

 1. organizovanje konferencije Antropološka teorija i društvena praksa – na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović

 

Prevodi:

-(2012) Džulijan Rid, „Neoliberalna biopolitika izdržljivosti i utvara ekofašističke države“, u Jelena Đurić, Srđan Prodanović, Predrag Krstić (prir.) Životna sredina: moralni i politički izazovi, Beograd: JP Službeni glasnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 341–360.

-(2012) Ričard Tvajn, „Ekofeminizmi u procesu“, u Jelena Đurić, Srđan Prodanović, Predrag Krstić (prir.) Životna sredina: moralni i politički izazovi, Beograd: JP Službeni glasnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 87–108.

-(2012) Arn Najs, „Samoostvarenje: ekološki pristup bivanju u svetu“, u Jelena Đurić, Srđan Prodanović, Predrag Krstić (prir.) Životna sredina: moralni i politički izazovi, Beograd: JP Službeni glasnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 41–55.

 

 

Izlaganja na naučnim konferencijama

 

 1. “Sudbonosni monumenti i kodiranje identiteta” Nacionalna naučna konferencija sa međunarodni učešćem, Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, sećanje, identitet, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 2-5 novembar 2020.
 2. “O odnosu filozofije i nauke”, Naučni skup, Filozofija i nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpska akademija nauka i umetnosti, 21. i 22. oktobar 2020.
 3. “Edukativna emancipacija ili oslobađajuće obrazovanje”, Druga međunarodna konferencija Čemu još obrazovanje? Emancipacija i/ili obrazovanje: putevi i raspuća / “Educational emancipation or liberating education”, Second International Conference Why Still Education? Emancipation and/or Education: Challenges and Frictions, Beograd IFDT, 2-5. oktobar 2020.
 4. “Anxiety and existential turn”, 8th International Conference, Anxiety and Action in Light of Existential Anthropology. Ljubljana, Slovenia; August 29 – September 2, 2020 CERI -SK
 5. 201 “Still Creating Existential Turn”, 7th International Philosophical Symposium of Miklavž Ocepek, Existentialism and possibility of new policies in the world, CERI- SK, Primostek pri Metliki, Slovenia – from 13th to 15th of May 2019.
 6. „Stvaralaštvo i kriza“ (str.34) u Filozofija i stvaralaštvo, Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Zagreb 13-15.12. 2018.
 7. „Zagonetka ljudske prirode i kontekst napretka“ / „The Enigma of Human Nature and the Context of Progress“ (str. 70-71) u Ljudska priroda / Human Nature, 27. Dani Frane Petrića / 27th Days of Frane Petrić, Hrvatsko filozofsko društvo ISSN: 1848-2228
 8. „Embodiment: New Materialism and the Environmental Paradigm“, Environmental Humanities and New Materialisms. The Ethic of Decolonializing The Nature and Culture, COST, Paris: Maison De l’Unesco.
 9. „Knowledge and Power: Empowering by Consciousness“, International conference The VII New Materialism Conference, „Performing Situated Knowledge: Space, Time, Vulnerability“, 21–23 September, Warsaw (http://newmaterialism2016.)
 10. „Žrtvovanje i sistem“, međunarodna konferencija Religija i nasilje, Forel, Smederevska palanka, Srbija 26-28 jun
 11. “Ecological Economy“, International conference Beyond Capitalism, Belgrade, Serbia 24-27 June            
 12. „O (im)potencji sistema i njegovih ’protivnika’“, naučni skup, Rečnik tehnologije – 33 godine posle, održan 12–13. novembra u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu                                                                                                     
 13. „New Materialism and Alternative Culture“, The V New Materialism Conference New Materialist Methodologies: Gender, Politics and the Digital Barcelona, Spain, 25–26 September held in Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya                       
 14. „Marginalnost (samo)održive kulture“ konferencija Studije kulture: glasovi sa margine, održana 7–8. juna na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu    
 15. „Tranzicija obrazovanja“, Međunarodna konferencija, Čemu još obrazovanje/Why Still Education?, Kovačica, 6–8. jun                                                                      
 16. „Postsekularost i modernizacija s dušom“, konferencija (Post)sekularni obrt: Religijske, moralne i društvenopolitičke vrednosti studenata u Srbiji, održana 11–12. decembra u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta Beogradu                                   
 17. „Family values and Modern Identities“, međunarodna konferencija Mind the Gap – Family, Socialization and Gender, održana u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Beograd.   
 18. „Potiskivanje ekofeminizma“, izlaganje na međunarodnoj konferenciji Ekologija i feminizam: nova politička odgovornost, Beograd, 3-6 novembar.