Glušac Luka

naučni saradnik
lukaglusac@gmail.com; luka.glusac@instifdt.bg.ac.rs;

 

 

CURRICULUM VITAE  (pdf)


 

Luka Glušac (1987) je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pre dolaska u Institut, radio je devet godina u Stručnoj službi Zaštitnika građana Republike Srbije. Tokom 2018. godine bio je angažovan u Kancelariji Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi.

U fokusu njegovih aktuelnih istraživanja su nacionalne institucije za ljudska prava i njihova interakcija sa akterima na različitim nivoima vlasti, s posebnim akcentom na njihovo delovanje u slabim državama. Zainteresovan je i za pitanja demokratske civilne kontrole sektora bezbednosti. Objavio je tridesetak naučnih i stručnih radova, na srpskom i engleskom jeziku.

 

OBRAZOVANJE

2014 – 2018: doktorske akademske studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, naslov doktorske disertacije „Razvoj nacionalnih institucija za ljudska prava i njihov odnos sa Ujedinjenim nacijama“
2012 – 2013: osnovni program diplomatske obuke, Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
2010 – 2012: master akademske studije – modul međunarodne bezbednosti, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, naslov master rada „Uloga insulatora u dinamici regionalnog bezbednosnog kompleksa“
2006 – 2010: osnovne akademske studije, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

 

IZABRANE SKORIJE PUBLIKACIJE

 • (2020). Combatting Corruption Capably: An Assessment Framework for Parliament’s Interaction with Anti-Corruption Agencies, Westminster Foundation for Democracy, London (with Franklin De Vrieze)
 • (2020). Razlikovanje nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87, str. 197-216.
 • (2020). Strengthening Ombudspersons in Central and Eastern Europe, The German Marshall Fund of the United States, Berlin
 • (2020). Criminalization as Anxious and Ineffective Response to Foreign Fighters Phenomenon in the Western Balkans. Journal of Regional Security, Vol. 15, No. 1, pp. 39-74.
 •  (2019). Engagement and Political Institutions: The Case of Ombudsman, Philosophy and Society, Vol. 30, No. 4, pp. 493-508.
 • (2019). The Role of National Human Rights Institutions in Post-Legislative Scrutiny, European Journal of Law Reform, No. 2, pp. 72-86.
 • (2019). Narušavanje podele i ravnoteže vlasti: dominacija egzekutive u Srbiji, u Srđan Prodanović, Gazela Pudar Draško, Marija Velinov (prir.), Otete institucije u Srbiji: teorija i praksa (str. 80-102), IFDT, Beograd (sa Tarom Tepavac)
 • (2019). Assessing the Relationship between Parliament and Ombudsman: Evidence from Serbia (2007-2016), International Journal of Human Rights, No. 4, pp. 531-554.
 • (2019). Uticaj konstitucionalizacije ombudsmana na njihovo funkcionisanje u tranzicionim državama, u Biljana Đorđević (ur.), Zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije, „Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji“ (str. 311-326), 22-23. septembar 2018, Udruženje za političke nauke Srbije i Fakultet političkih nauka, Beograd.
 • (2018). Local Public Libraries as Human Rights Intermediaries, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 36, No. 2, pp. 133-151.
 • (2018) National Human Rights Institutions and Oversight of the Security Services, Journal of Human Rights Practice, Vol. 10, No. 1, pp. 58–82.
 • (2017). Mesto i uloga Zaštitnika građana (Ombudsmana) u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, br. 17, str. 53-72.

AKTIVNOSTI

Angažovan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” (43007)
Član Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
Non-resident Fellow, Rethink.CEE Fellowship, The German Marshall Fund of the United States (GMF), 2019/2020
Član International Studies Association (ISA)
Član Human Rights Researchers’ Network, hosted by the Human Rights Consortium (HRC) of the University of London
Član OSCE Academic Alumni Network

 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Luka_Glusac