Mevorah Vera

naučna saradnica
veramevorah@gmail.com, vera.mevorah@instifdt.bg.ac.rs

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Doktorat

„Internet i umetnost u Srbiji od 1996 – 2013: Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji“, Interdisciplinarne studije, grupa za Teoriju umetnosti i medija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, disertacija odbranjena u februaru 2016. godine.

 

Diploma

Diplomirani muzički izvođač – flautista, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, diplomirala 2009. godine.

 

Oblast istraživanja

Vera Mevorah je doktorka nauka umetnosti i medija i naučna saradnica u oblasti humanističkih nauka za studije kulture i dramske umetnosti. Njena doktorska disertacija je pionirska studija odnosa Interneta i umetnosti u Srbiji. Preko 15 godina je aktivna u oblasti neformalne edukacije, muzičkog izvođaštva i muzičke pedagogije. Polja kojima se bavi u svojim istraživanjima su: studije Interneta i digitalne kulture, studije novih medija, digitalna humanistika, studije Holokausta, studije kulture, nova muzikologija, savremena umetnost i teorija umetnosti.

 

Izabrane publikacije

(2019) sa Nina Milhaljinac, „Broken promises of Internet and Democracy – Internet art in Serbia 1996–2014“, Media Culture and Society Journal, SAGE Publications.

(2018) Virtuelno sećanja: Edukacija o Holokaustu u informacionom dobu“ u Nevena Daković i Vera Mevorah (ur.) Graničnici sećanja: Jevrejsko nasleđe i Holokaust“, Jevrejski istorijski muzej u Beogradu.

(2018) sa Nevena Daković (ur.), Graničnici sećanja: Jevrejsko nasleđe i Holokaust, Beograd: Jevrejski istorijski muzej Saveza jevrejskih opština Srbije.

(2016) „Internet umetnost u institucionalnom kontekstu: Budućnost i izazovi digitalne umetnosti u Srbiji“, Beograd: Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 29.

(2016) „Turbo-folk – Balkanizam, orijentalizam i drugost“, Kultura, br. 151.

(2016) „Seriousness of Play: Video game Art in Serbia“ u Media Archeology, 2016, Belgrade: Faculty of Dramatic Arts.

(2015) „Widewalls.ch: Srbija između savremene umetnosti, kapitalizma i globalizacije“, Antropologija: Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, broj 15, sv. 2.

(2015) „Paolo Virno: Umetnost između rada, politike i mišljenja“, u Dedić Nikola, Pantić Rade i Nikolić Sanela (ur.), Marksistička estetika, filozofija i teorija umetnosti nakon 1950, 2015, Beograd: Orion Art i Fakultet za medije i komunikacije.

(2014) sa Sonja Viličić, Dragana Stojanović i Đenka Mihajlović, Portreti i sećanja jevrejske zajednice Srbije pre Holokausta: Priručnik za nastavnike i nastavnice, Beograd: Savez jevrejskih opština Srbije.

(2014) sa Stojanović Dragana , „Portraits and Memories of the Jewish Community in Serbia before the Holocaust: Facing the inscription of Holocaust in the postmemory media representation contexts“ u Nevena Daković (ed.), Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media, 2014, Belgrade: Diskurs, Faculty of Dramatic Arts.

 

Trenutni angažman

Saradnica je nevladinih organizacija Haver Srbija, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu i Terraforming Network Novi Sad – Amsterdam – Stockholm. Kao naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu deluje u sklopu dve istraživačke jedinice – EduLab: Laboratorije obrazovnih strategija i ShoahLab: Laboratorije za izučavanje Holokausta.

 

Više

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vera-mevorah-67343358

Academia.edu: https://uartsinbelgrade.academia.edu/VeraMevorah