Mladenović Ivica

Doktorat Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Université Paris 8 (2020).
Tema doktorske disertacije :  „Francuski intelektualci i razaranje Jugoslavije: strukturisanje polja javnosti (1991–1999).

Ivica Mladenović je istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Rođen je u Vranju, gde je pohađao osnovnu i srednju tehničku školu. Studije sociologije završio je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Između 2010. i 2015. bio je jedan od glavnih urednika regionalnog intelektualnog časopisa za društvena, kulturna i politička pitanja Novi plamen. Od 2012. član je redakcije britanskog akademskog časopisa Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, a od 2015. glavni i odgovorni urednik srpskog izdanja mesečnika Le Monde diplomatique. Kourednik je dva zbornika radova, urednik jednog temata u naučnom časopisu i autor više od petnaest radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zbornicima i kolektivnim sveskama studija. Zahvaljujući stipendiji Vlade Francuske, 2015. godine upisao je program co-tutelle de thèse (ugovor o komentorstvu) na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Université de Paris 8. Od oktobra 2015. do 2020. godine bio je deo tima Centra za sociološka i politička istraživanja iz Pariza (Cresppa), istraživačkog instituta koji su osnovali Nacionalni centar za naučna istraživanja (CNRS), i dva univerziteta: Paris 8 i Paris Nanterre.
Publikacije (IZBOR)

Tekstovi u časopisima:

 • „Nove klasne borbe u Francuskoj: slučaj „Žutih prsluka“, Srpska politička misao (N°2, God. 27, Vol. 68), 2020 : 257-297.
 • „Socijalizam protiv komunizma u radu Emila Dirkema“, Politička revija (Vol. 59, N°1), 2019 : 171–187.
 • „Sociologija protiv socijalizma u radu Emila Durkhajma“, Sociologija (Vol. LX, N°2), 2018 : 433–457.
 •  „Naučno-istorijski aspekti korišćenja analize diskursa u društvenim istraživanjima“, Sociologija (Vol. LIX , N° 1), 2017: 5–23.
 • (sa Velizarom Mirčovim) „Types of relationships between the state, religion and religious organisations in Europe – an attempt to develop a new classification“, Anali Pravnog fakulteta (Vol 64, N°3), 2016 : 241–265.
 • „Raspad SFR Jugoslavije i francuski trockisti : sociološko-istorijski prilog analizi ekstremne levice“, Sociološki pregled (Vol. XLIX, N°2), 2015 : 135–162.
 • „Društvena funkcija antitotalitarnog diskursa u Francuskoj: istorijsko-sociološka perspektiva“, Sociologija (Vol. LVII, N° 1), 2015 : 25–46;
 • (sa Jelisavetom Vukelić), „Komodifikacija kulture kao produkt kulture u krizi“, Teme  (Vol. XXXVIII, br. 2), 2014 : 47–65.
 • „Basic Features of Transition from Nominal Socialism to Political Capitalism: the Case of Serbia“, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (V22, Issue 1), 2014 : 5–25.
 • „Karakter ‘strukturnog prilagođavanja’ u jednoj nacionalnoj državi: slučaj Srbije“, Politička misao (god. 51, br. 2), 2014 : 135–158;
 • „Država i crkva u Francuskoj : društveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta“, Filozofija i društvo (Vol. 25, n°2), 2014 : 94–114;
 • (sa Zoranom Stojiljkovićem) „Socijaldemokratska levica u Srbiji: akteri i mogućnosti“, Srpska politička misao (Vol. 45, N°3), 2014 : 11–32;

Tekstovi u zbornicima i kolektivnim sveskama: 

 • „Francuska logika rata u Jugoslaviji“, u: Serž Alimi, Anri Maler, Matijas Rejmon, Dominik Vidal, Kako se fabrikuje javno mnjenje: mediji i ‘pravedni ratovi’, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2020 : 9-21;
 • (sa Dragoljub Kaurin) „Teorijsko-metodološki aspekti korišćenja analize diskursa u društvenim istraživanjima“, u: (ur. Zdravko M. Deletić i Dalibor Elezović) Metodolološki izazovi istorijske nauke, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2019 : 289-315;
 • „Izbori za Evropski parlament u Francuskoj: istorijski poraz levice, uspon ekstremne desnice i kriza legitimiteta evropskog projekta“, u: (ur. Zoran Stojiljković) Izborne ponude i rezultati: Evropski izbori i izbori u Srbiji 2014, Beograd: Konard Adenauer Stiftung, 2014 : 153-170;
 • „Antitotalitarizam kao ideologija: kritička perspektiva“, u: (ur. Milivoj Bešlin i Vojislav Martinov) Antitotalitaristički diskurs u funkciji diskreditacije levice, Novi Sad: Rosa Luxembourg Stiftung i AKO, 2014 : 39-62;
 • „Pokušaj socijaldemokratije u jednoj zasebnoj zemlji: slučaj Francuske“, u: (ur. Zoran Stojiljković) Levica u postkriznom kontekstu, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, 2013 : 71-83;

Uređivanje zbornika:

 • (sa Milena Timotijević), Probuditi san: Razgovori o levici u Srbiji, Srbija, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, 2009;
 • (Milenom Timotijević), Sloboda, jednakost, solidarnost, internacionalizam: Izazovi i perspektive savremene levice u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, 2008;

Uređivanje dosijea u stručnim časopisima:

 • Dosije: „State and Church: The logic and structure of relations“, Filozofija i društvo (Vol. 25, n°2), 2014;

Monografije/članci u monografijama i u rečnicima:

 • Značaj socijalnog kapitala u savremenoj Srbiji: sociološka analiza korisnika stambenih kredita, Globe Edit, Rīgā, 2019;
 • (sa Leonorom Dugonjić) „Guerres en Yougoslavie (1991-1999) “, u: (ur. Zérane S.Girardeau) Déflagrations. Dessins d’enfants, guerres d’adultes, Paris, 2017;
 • (sa Zoranom Stojiljkovićem) „La social-démocratie serbe en transition: regard de la périphérie“, Jean Jaurès Fondation et Euro Cité, Paris, 2014;

Prikazi knjiga:

 • Lucien Calvié, „La question yougoslave et l’Europe“, Filozofija i društvo, Belgrade, Serbie, Vol. XXXI, N°2, p. 263-264;
 • Florian Bieber, Armina Galijaš, and Rory Archer, „Debating the end of Yugoslavia“, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (24(1)), 2016 : 106–107;
 • (sa Filipom Balunovićem) Thomas Piketty, „Le Capital au XXIe siècle“, Sociologija (Vol. LVII, N°4), 2015 : 683-688;
 • Đokica Jovanović, „Prilagođavanje. Srbija i moderna: od strepnje do sumnje“, Sociologija (Vol. V, N° 1), 2013 : 163-168;