Petrović Luka

istraživač pripravnik
luka.petrovic@instifdt.bg.ac.rs, pluka194@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

  • 2017 – Diplomirani politikolog, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  • 2017-2019 – Master politikolog, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  • 2019 – Doktorske akademske studije politikologije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Luka Petrović je student doktorskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu završio je osnovne studije, gde je bio student generacije na politikološkom smeru. Master studije politikologije završio je na programu Demokratija i demokratizacija odbranivši master rad na temu „Dve dimenzije pravde: odnos redistributivnih politika i politika priznanja“. U školskoj godini 2017-2018 bio je angažovan kao saradnik-demonstrator na predmetu Savremena politička teorija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

U fokusu njegovih istraživačkih interesovanja nalazi se savremena politička teorija, posebno teorija pravde, politike priznanja i redistribucije, kao i savremene teorije demokratije.

 

Publikacije:

Petrović, L. (2017) „Programska platforma liste Ivica Dačić – SPS, JS – Dragan Marković Palma na parlamentarnim izborima 2016. godine”, u Stojiljković, Z. i Pilipović G. Stranke i javne politike. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung, 125-145

Bradaš, S. i Petrović, L. (2019) Protiv prekarnog rada – za dostojanstven rad. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju

Petrović, Luka, „Ograničenost politika priznanja u zahtevima za redistribucijom“, Godišnjak fakulteta političkih nauka 14(23), 2020, str. 39-59
Petrović, Luka, „Građanstvo, nacionalizam i ustavna demokratska država“, Kultura polisa 43(17), 2020, str. 195-208

 

Projekti:

2019-. Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst, Institut za filozofiju i društvenu teoriju