Žarković Petar

istraživač saradnik
zarkovic011@gmail.com

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


Petar Žarković, doktorand na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Oblast naučnog istraživanja su mu: politička i društvena istorija socijalističke Jugoslavije 1945-1991, Jugoslavija i Hladni rat i intelektualna istorija.

 

Publikacije

1) „SSDP, Dimitrije Tucović i jugoslovenski komunisti“, u: Nova „čitanja“ Dimitrija Tucovića: 100 godina posle, Zbornik radova. ured. Momir Samardžić, Milivoj Bešlin (Novi Sad: AKO, 2015), 21-51.

2) “Sipovska koncepcija jugoslovenske spoljne politike: DSIP u središtu unutarpartijskih sporenja“, Tokovi istorije, br. 1 (2017), 97-121.