Rod i obrazovanje u osnovnoj školi

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, sa zadovoljstvom najavljuje okrugli sto „Rod i obrazovanje u osnovnoj školi“. Skup će se održati 27. septembra, s početkom u 10 časova, u konferencijskoj sali Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45/I.

Pozivamo predstavnike/ce obrazovnih i naučnih ustanova, predstavnike/ce strukovnih udruženja i udruženja roditelja i učenika, predstavnike/ce sindikata u obrazovanju, udruženja građana koji se bave obrazovanjem, mladima i rodom, medija i sve druge zainteresovane strane, da se prijave za učešće na okruglom stolu.

Cilj skupa je okupljanje predstavnika/ca različitih subjekata koji učestvuju u procesu kreiranja i sprovođenja obrazovnih politika, tj. institucija, civilnoga društva i naučne zajednice kako bi javnosti ponudili/e svoja viđenja primene politike rodne ravnopravnosti u procesu školovanja, s naglaskom na osnovnom obrazovanju.

Ovim skupom CELAP nastoji da otvori/nastavi debatu o zastupljenosti nekih tema koje obrađuju rodnu inkluzivnost u ranim fazama obrazovnih procesa:

1. Kakva vrsta i oblik podrške se očekuje od upravnih i organizacionih struktura u procesu rodne senzibilizacije iprilikom uvođenjanačela rodne ravnopravnosti u nastavu (obrazovanje i vaspitanje) u osnovnim školama?

2. Na koji način učesnici/ce u procesu obrazovanja i vaspitanja dece, u osnovnim školama (nastavno osoblje, psholozi/škinje i pedagozi/škinje, roditelji i staratelji/ke), učestvuju u prenošenju ili razgrađivanju rodnih stereotipa tokomsvakodnevne interakcije s decom?

3. Koja jei kakva uloga muškaraca u nezi i brizi o deci od najranijeg uzrasta?Da li put ka smanjivanju maloletničke delikvencije i sprečavanju reprodukcije porodičnog nasilja podrazumeva aktivnije učešće očeva i muških rođaka u školskom i vanškolskom radu s muškom i ženskom decom?

4. Na koji način deca i mladi kao aktivni/e kreatori/ke sopstvenog identiteta razumevaju uticaj stereotipnih rodnih uloga na sopstvene životne izbore i životni put?

Na skupu će biti predstavljen izveštaj „Principi i praksa rodne inkluzije u osnovnom obrazovanju u Evropi“. U izveštaju se razmatraju definicije roda u obrazovnim sistemima odabranih evropskih država, uticaj rodnih stereotipa na uspeh u školi i odabir pravaca daljeg školovanja, te načelana kojima su zasnovaneaktivnosti koje podstičuukidanje rodne diskriminacije u školama u Evropi. Takođe, biće izloženi primeri aktivnosti kojim sesprečavaju različiti oblici diskriminacije.

Autorka izveštaja Verica Pavić Centner smatra da „ni politička ni ekonomska nejednakost ne mogu biti rešene bez školovanog i zanteresovanog ženskog kadra za politiku, odnosno preduzetništvo, odnosno druge lukrativnije grane. Sledeći korak je – povećanje broja uticajnih političarki utiče i na povećana ulaganja u socijane službe i socijalnu politiku uopšte… Formirati kritičnu masu žena koje donose odluke, i u takvoj sredini raste ulaganje u decu, u zdravstvo i školstvo, u brigu o starima, u kulturni kapital, a na uštrb velikog jaza između bogatih i siromašnih – insistiranje na društvenoj odgovornosti.“

Okrugli sto se održava u okviru projekta „Upoznavanje sa rodom u Srbiji“, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Skup će moderirati dr Sanja Bojanić, dok će određene panele voditi Jelena Ćeriman, Nađa Duhaček i Melita Ranđelović.

Prijave se vrše na email contact@celap.edu.rs ili na broj telefona 011 2646 242. Kontakt osoba je mr Gazela Pudar. Prijavljivanje je otvoreno do 20.09.2013. Skup je otvoren za javnost.