Romilo (Aleksandar) Knežević Bog i stvaranje iz nestvorene slobode: O pojmu haosa kod F. Ničea i Ungrunda kod N. Berđajeva

Svrha ovog predavanja je da kritički ispita i uporedi Ničeo pojam haosa i pojam Ungrunda u delu Nikolaja Berđajeva, imajući pri tom na umu pitanje ontološke ljudske slobode kao i raspravu o “Bogu posle metafizike”. Niče i Berđajev uvode pomenute termine u nastojanju da prevaziđu bezizlaz ontoteologije koji je proizvelo viđenje Boga kao actus purus-a. Haos i Ungrund su drugo ime za pojam posse koje je u naše vreme ponovo uveo u upotrebu Ričard Kerni. Po Kerniju, osnovni uzrok ontoteologije leži u nastojanju klasične metafizike da podrede mogućnost ili posse ostvarenom ili esse. Autor izjednačava posse sa božanskom prirodom, koja je prvo načelo u Bogu i koja je “nedostupna sila njegovog bića”, kao i “nepresušna osnova” iz koje sve nastaje. Tokom poslednjih vekova, međutim, racionalizam je Bogu oduzeo ovaj prvi princip. “Moć božanske prirode je iščezla”. Berđajev nas podseća da je nemoguće izgraditi uverljivu teodiceju bez ontološke antropodiceje. Bog nije više actus purus onoga časa kada kao posledica njegovog postajanja ima više bića nego što je to ranije bio slučaj. Bog i čovek su više nego samo Bog. Ljudsko biće takođe mora posedovati potenciju sličnu božanskoj, što znači da posle našeg delanja ima više bića nego ranije. Bog ne može biti Živi Bog ako njegovo stvorenje nije živo. Da bismo prevazišli ontoteologiju neophodno je primeniti bogočovečanski hermeneutički metod, što znači da polazište našeg razmišljanja nije ni Bog, ni čovek, već Bogočovek.

Romilo (Aleksandar) Knežević je naučni saradnik Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je teologiju na Univerzitetu u Oksfordu 2016. godine za tezom “Homo Theurgos: Freedom According to John Zizioulas and Nikolai Berdyaev”, koja će u proširenom izdanju ove godine izaći u francuskoj izdavačkoj kući L’Edition du Cerf.