Rut Vodak: „Jezik koji podiže zidove“ – analiza desničarskog populističkog diskursa

O uključivanju i isključivanju migranata i izbeglica se gotovo na svakodnevnom nivou pregovara u okviru Evropske unije: države članice EU predlažu najrazličitije mere kojima se definiše i ograničava imigracija. U tom pogledu, može se uočiti „re-nacionalizacija“ koja se odigrava na mnogo nivoa: tradicije, pravila, jezici, vizije i imaginacije trpe njen uticaj. Zidovi su – iznova – postali simboli unutrašnje pripadnosti, ili, s druge strane, izopštenosti i primoranosti da se ostane van! Da li bi stoga trebalo da se složimo sa čuvenim stihom Roberta Frosta prema kom „dobre ograde stvaraju dobre komšije“?

U predavanju se iz diskurzivno-istorijske perspektive analiziraju nove imigracijske politike i odnos prema izbeglicama širom Evrope, naročito u kontekstu rasta populističke desnice u Evropi (Wodak 2015, The Politics of Fear, Sage). U središtu pažnje je diskurzivno konstruisanje nacionalnih i transnacionalnih identiteta i s njima povezanih „graničnih politika“ i „politika tela“: ko su susedi, a ko stranci? Ko predlaže – i zašto – da „spasi“ našu zemlju od stranaca? Kvantitativno i kvalitativno obrađena građa iz Velike Britanije, Austrije, Nemačke, Francuske i drugih zemalja obuhvata tekstualne isečke iz različitih žanrova, poput testova za dobijanje državljanstva i jezičkih testova, partijskih programa, televizijskih dokumentarnih filmova i izbornih materijala.

Rut Vodak (Ruth Wodak) je profesorka emerita studija diskursa na Univerzitetu u Lankasteru (Velika Britanija), a takođe radi i pri Univerzitetu u Beču. Više decenija razvija „diskurs-istorijsku“ kritičku analizu diskursa, koja se temelji na kombinaciji etnografskog i istorijskog pristupa, teoriji argumentacije i lingvistici. Istraživački fokus Rut Vodak leži u oblasti studija diskursa, rodnih studija, političkog diskursa, predrasuda i diskriminacije, kao i na razvoju etnografskih metoda u lingvističkim istraživanjima.

Dobitnica je Vitgenštajnove nagrade za elitne istraživače 1996. godine, počasnog doktorata Univerziteta u Erebru (Švedska) 2010. godine, srebrnog ordena časti za službu Republici Austriji 2011. godine i brojnih drugih nagrada. Bila je predsednica Evropskog udruženja lingvista (Societas Linguistica Europaea). Članica je Britanske akademije društvenih nauka i Evropske akademije (Academia Europaea).

Rut Vodak je kourednica časopisa Discourse and Society, Critical Discourse Studies i Journal of Language and Politics, i u redakciji je brojnih časopisa u oblasti lingvistike. Predavala je na Univerzitetu u Upsali, Univerzitetu Stanford, Univerzitetu Minesota, Univerzitetu Istočne Anglije i Univerzitetu Džordžtaun. Tokom 2016. godine bila je na studijskom boravku u Šumanovom centru Evropskog univerziteta u Firenci.

Objavila je 10 monografija, 27 koautorskih knjiga, preko 60 zbornika i više stotina članaka u naučnim časopisima i zbornicima. Osim The Politics of Fear. What Right-wing Populist Discourses Mean (2015; prevedeno na nemački 2016), među skorašnjim autorskim i koautorskim publikacijama Rut Vodak su i novo izdanje zbornika Methods of Critical Discourse Analysis (2015), Analyzing Fascist Discourse: Fascism in Talk and Text (2013), četvorotomni zbornik Critical Discourse Analysis (2012), The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual (2011), Migration, Identity and Belonging (2011) i The Discursive Construction of History: Remembering the German Wehrmacht’s War of Annihilation (2008).