Selena Radović S one strane seksualnosti: ambivalentna pozicija žene?

Problematici seksualnosti i promeni odnosa prema seksualnosti u ovom predavanju pristupiće se iz dva ugla: sa jedne strane, na tragu ideja Fukoa i Burdijea, seksualnost se posmatra kao specifičan kulturnoistorijski konstrukt, kao jedinstvo diskurzivnih praksi koje definišu domen seksualnog, ali i kao polje regulacije i društvenog inženjeringa. Prateći seksualna značenja, seksualne propise i seksualnu politiku, preispitivaće se dinamika i efekti različitih režima moći. Ko definiše norme i kako se definišu kategorije? Šta je to izvannormativno ponašanje? Kako funkcioniše mehanizam dominacije i seksualna represija u kontekstu savremenog kapitalističkog društva, i u kakvom je zapravo odnosu pomenuto sa seksualnom r(e)volucijom? Ako „seksualna demokratija“ (treba da) ishodi iz porasta demokratizacije društava, zašto privatna sfera ostaje van domena politike? What is so special about sex (Fassin, 2013)? Na drugoj strani, medijska ekspanzija seksualnih sadržaja i komercijalizacija seksualnosti u savremenom društvu vodi re/dekonstrukciji dosadašnjih položaja i odnosa moći, što poziciju žene, ženskih tela i ženske seksualnosti oblikuje na ambivalentan način. Stoga ćemo predavanjem pokušati da odgovorimo na pitanje – kakve efekte navedeno ima na promišljanje i rekonceptualizaciju roda, na koji način re/definiše seksualne habituse, te kako i da li seksualno oslobоđеnje „oslobađa” žene?

Selena Radović (1989) je doktorandkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživačica Instituta za sociološka istraživanja. Završila je osnovne studije sociologije, master studije na istom odeljenju, master studije na Fakultetu organizacionih nauka, i bila je polaznica Ženskih studija i Queer studija. Rad u nastavi započela je 2012. godine na Filozofskom fakultetu na predmetu Uvod u sociologiju muzike, dok je od 2014. angažovana na predmetima Uvod u sociologiju 1 i Uvod u sociologiju 2. Godine 2015. radi kao asistent i na Fakultetu organizacionih nauka, i postaje sekretar naučnog časopisa Sociologija. Stalni je predavač u Školi medijske pismenosti, a od 2019. angažovana je i kao predavač na Erasmus+ programima. U okviru stipendije Ambasade Francuske, usavršavala se u Parizu u sklopu programa studija roda – pri Institutu Genre, Travail, Mobilités (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris). Uključena je u međunarodni projekat o rodnim politikama u Evropi, u organizaciji Instituta GTM iz Pariza i Univerziteta Viadrina u Frankfurtu – kao koautorka istraživanja u Srbiji. Kao istraživačica Instituta za sociologiju aktivno je uključena u pripremu i realizaciju aktivnosti na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri“. Oblasti njenog interesovanja su studije roda, istorija seksualnosti, politička sociologija. Piše disertaciju na temu seksualnog oslobađanja žena.