Seminar o knjizi Europe’s Hidden Federalism: Federal Experiences of European Integration Bojana Kovačevića

Učesnici: Boris Begović (Pravni fakultet, Beograd), Zoran Čupić (FPN), Radmila Nakarada (FPN), Aleksandar Milošević (FPN), Milorad Stupar (Filozofski fakultet, Beograd), Slobodan Samardžić (FPN), Boško Mijatović (Centar za liberalno-demokratske studije), Časlav Koprivica (FPN), Alpar Lošonc (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad), Đorđe Pavićević (FPN), Slobodan Divjak (Radio Beograd), Tanasije Marinković (Pravni fakultet, Beograd), Marko Simendić (FPN) i autor.

Skrivena obeležja federalizma Evropske unije pomažu u objašnjavanju izazova legitimiteta, demokratije i slobode sa kojima se suočava jedna nedovršena politička zajednica. Ideje o federalizmu i stvarnost postojećih federalnih država ne mogu se oštro podeliti u analizi višestepenog političkog poretka Evropske unije, ali do sada su naučnici i glavni donosioci odluka pokazali zanimanje samo za normalno funkcionisanje federalnih sistema. Ignorisanje dileme legitimnog autoriteta federacije dovelo je do egzistencijalne krize Evropske unije koja se poslednjih godina sve više očitovala. Ova knjiga koristi kombinaciju političke filozofije i političke nauke, federalnih filozofskih ideja i njihovih tragova u stvarnim federalnim institucijama, kako bi se postigao zadatak razumevanja federalnih obeležja sistema upravljanja Evropske unije.

Bojan Kovačević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista Vlade Švajcarske napisao je doktorsku disertaciju „Obeležja federalizma u sistemu upravljanja Evropske unije“ na Institutu za federalizam u Friburu. Njegovi istraživački interesi uključuju istoriju političke misli, modernu političku teoriju, političke sisteme, teoriju federalizma i političku teoriju konstitucionalizma. Pored knjige Europe’s Hidden Federalism: Federal Experiences of European Integration (Routledge, Abingdon/New York, 2017), objavio je i dve knjige na srpskom jeziku: Skriveni federalizam: federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija (Albatros plus, Beograd, 2013) i Mesto i uloga regiona u političkom i ekonomskom sistemu Evropske unije (Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2009).