Seminar o knjizi „O pravu. Izabrani eseji“ Dragana M. Mitrovića

Knjiga „O pravu. Izabrani eseji“ predstavlja zbirku tekstova profesora Dragana Mitrovića nastalih u vremenu od 2009. do 2017. godine. Ona obuhvata najnovija istraživanja iz autorovog bogatog akademskog opusa. Između ostalog, teme obrađene u knjizi tiču se filozofije prava, veze prava i morala, društvenih vrednosti prava, pravne države i vladavine prava, crkvenog prava, kao i mnogih drugih.

Učesnici seminara:
red. prof. dr Dejan Popović (Pravni fakultet, Beograd), red. prof. dr Saša Bovan (Pravni fakultet, Beograd), vanr. prof. dr Aleksandar Gajić (Institut za evropske studije), vanr. prof. dr Miša Đurković (Institut za evropske studije), vanr. prof. dr Dragutin Avramović (Pravni fakultet, Novi Sad), vanr. prof. dr Gordana Gasmi (Institut za uporedno pravo, Beograd), doc. dr Miloš Zdravković (Pravni fakultet, Beograd), doc. dr Dalibor Đukić (Pravni fakultet, Beograd), asistent mr Ilija Jovanov (Pravni fakultet, Novi Sad), dr Petar Bojanić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Aleksandar Fatić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Željko Radinković (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Marjan Ivković (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Srđan Prodanović (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Irena Fiket (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) i autor.

Dragan M. Mitrović, rođen u Beogradu 1953. godine, u kome je završio osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1976. godine, a doktorirao na istom fakultetu 1987. godine sa tezom „Pojam i priroda zakonitosti. Sadržina i oblici zakonitosti“. Zaposlen na Pravnom fakultetu od 1978. godine i do 1999. godine izabran u sva nastavnička zvanja. Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1999. godine pri Katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uža specijalnost pravna teorija i filozofija, holistička pravna teorija i matematičko modelovanje i simulacija pravnih modela. Predaje Uvod u pravo i Autonomno pravo na opštem akademskom kursu, a na master i doktorskim studijama Teoriju države i prava, Autonomno pravo i specijalni kurs Holizam i pravo. Održao je oko četrdeset uvodnih izlaganja i predavanja u brojnim uglednim naučnim i javnim institucijama. Pisac je preko dvesta naučnih radova iz teorije i filozofije prava različite namene, sadržine i obima i učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih savetovanja. Član Grupe za teoriju prava SANU i jedan od osnivača Seminarske grupe za teoriju države i prava Pravnog fakulteta u Beogradu, Jugoslovenskog udruženja za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, Novosadske asocijacije za teoriju, etiku i filozofiju prava, Srpskog udruženja za pravnu teoriju i socijalnu filozofiju i International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR). Šef Katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2009. do 2015. godine, Upravnik Centra za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2010. godine, pokretač dve specijalizovane pravne biblioteke (Svetska pravna baština i Poslovno pravo) i urednik više stotina naslova iz svih oblasti pravne nauke. Član redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu od 2009. do 2015. godine i redakcije međunarodnog časopisa Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe od 2010. do 2015. godine.