Slaviša Raković: Svetovi posvećenih pravoslavnih vernika u Srbiji: potreba za etnografijom

Vraćanje Srpske pravoslavne crkve u javnu sferu potaknuto nacionalizmom zasnovanom na politici identiteta povratka korenima imalo je, između ostalog, za posledicu i konverziju jednog broja pripadnika srpskog naroda u doktrinarno pravoslavlje, čime se, uslovno rečeno, stvorila bogoslovski svesna/osvešćena zajednica vernika obrazovanih u pravoslavlju, za koju pravoslavlje nije samo etno-nacionalna odrednica/kulturna referenca već svet življenja  domen njihova habitusa. Okosnica predavanja biće ’tvrdnja’ da je konverzija širih slojeva stanovništva u nacionalizam prethodila i potaknula konverziju u doktrinarno pravoslavlje, ali da su se nakon ovog društveno-političkog uslovljenog  obraćenja  kod određenog broja pripadnika SPC kreirali svetovi koji se nekad delimično, a nekad u potpunosti ’osamostaljuju’ od etno-nacionalnog identiteta tvoreći mreže pogleda na život i stilove, ideološko-političke orijentacije koje je potrebno etnografski istražiti kako bi se mogao steći uvid u širu društvenu, političko-ideološku dinamiku srbijanskog društva. Predavanje će otvoriti i pitanja za diskusiju o epistemološkim pretpostavkama tvorenja znanja o crkvenosti u Srba, te o socijalnoj ontologiji bivanja pravoslavnim sada i ovde u Srbiji.

Slaviša Raković (1979, Novi Pazar) studirao je političke nauke i arabistiku na Univerzitetu u Beogradu, ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu, a doktorat na temu strukture društveno-političke reprezentacije odnosa islama i Evrope, pod mentorstvom dr Silve Mežnarić, stekao je 2011. godine na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Tekstove na teme politika kolektivnog identiteta objavljivao u Sloveniji, Srbiji i SAD. Zaposlen u Američkom savetu za međunarodno obrazovanje gde radi na srednjoškolskim programima Stejt departmenta SAD.