Smiljka Tomanović: Postajanje roditeljem iza ideološkog ogledala. Nacrt za jedno sociološko istraživanje tranzicije u roditeljstvo u Srbiji

Malo je društvenih pojava koje su u tolikoj meri bile izložene moralizaciji i ideologizaciji kao što je to slučaj s porodicom nad čijom se sudbinom vekovima lamentira. Rađanje je jedno od ključnih polja „ideološkog rata oko porodice“ u svetu i u Srbiji, bremenito mistifikacijama i učitavanjima značenja. U protivstavu prema različitim „politikama“ koje u porodici vide uglavnom odraz svojih diskursa, u predavanju se opisuje nacrt sociološkog istraživanja koji postajanje roditeljem u Srbiji ne svodi na rađanje, već ga uz rano roditeljstvo analizira kao multidimenzionalne i relacione pojave. 

Sledeći prethodna sociološka istraživanja roditeljstva u Srbiji, analiza i tumačenje dijapazona različitosti praksi postajanja roditeljem i ranog roditeljstva uključuje, pored rodne dimenzije diverzifikacije, kvantitativne i kvalitativne razlike između mladih roditelja povezane s njihovom slojnom i etničkom pripadnošću.

U predavanju će biti predstavljena konceptualizacija istraživanja zasnovana na interdisciplinarnom pristupu životnog toka i sociološkom pristupu strukturisane individualizacije. Pored operacionalizacije osnovnih nivoa istraživanja i njihovih dimenzija, predstaviću i metodologiju istraživanja koja uključuje triangulaciju izvora podataka i analiza.

Smiljka Tomanović je profesorka sociologije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Više od dve decenije bavi se pedagoškim, naučno-istraživačkim i društveno-angažovanim radom vezanim za pitanja porodice, detinjstva i mladih. Oblasti njenog posebnog interesovanja su roditeljstvo, intergeneracijski odnosi, habitus, kuturni i socijalni kapital porodice i njihova intergeneracijska transmisija, odrastanje, tranzicija u odraslost, socijalne biografije, kvalitativna metodologija i metodi. Objavila je dve autorske i četiri koautorske studije, kao i veći broj radova u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima.