Seminar Sokratska avantura pluralnosti – Hana Arent i izazov filozofskog dijaloga

Seminar sa Matijasom Bormutom. Učesnici: Monica Cano Abadia, Petar Bojanić, Sanja Milutinović Bojanić, Igor Cvejić, Olga Nikolić, Srđan Prodanović, Željko Radinković, Đurđa Trajković, Adriana Zaharijević.

Hana Arent je pisala o Sokratu i njegovoj ideji pluralnosti tokom svojih „američkih godina“. Ono što povezuje predavanje na Univerzitetu Notr Dam i poglavlje u Životu duha jeste izazov vođenja dijaloga. S jedne strane, Arent se usredsređuje na ideju „jednog-u-dva“, s jedne, dok s druge strane naglašava potrebu za otvorenim dijalogom s prijateljima i političkim partnerima.

Arent jasno odgovara na epistemološko pitanje o tome da li se relativne pojave sveta mogu razrešiti apsolutnim stanovištem. Prema njenom mišljenu, filozofi više ne mogu da dosegnu to platonsko stanje. Moramo se suočiti s činjenicom da se borimo s različitim ambicijama našeg duha i duše. Takođe, moramo se saglasiti jedni s drugima, pošto više nemamo filozofski privilegovanu tačku gledišta koja se može uzeti bez reserve. Pluralnost stoga od nas uvek zahteva da raščistimo pozicije u sebi i u političkom prostoru da bismo došli do što višeg stupnja koherencije u borbi mogućih mnjenja. Iz te pozicije, angažman postaje težak zadatak za naš društveni život, koji traži prilike da se upuštamo u dijaloge sa sobom i našim društvenim partnerima.

Matijas Bormut predaje komparativnu intelektualnu istoriju na Univerzitetu u Oldenburgu. Takođe rukovodi Karl Jaspers-Hausom. Uz druge publikacije u polju intelektualne istorije, objavio je i priredio knjige o Hani Arent, Erihu Auerbahu, Karlu Jaspersu i Maksu Veberu.