Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i brige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu (SolidCareLab) na interdisciplinaran način pristupa proučavanju i promišljanju filantropije, solidarnosti i brige.

Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i bridge (SolidCare Lab) bavi se interdisciplinarnim proučavanjem i promišljanjem pojmova i uloge filantropije, solidarnosti i brige u savremenim društvima.

Pojmovi filantropije, solidarnosti i brige, kao i njihova važnost za pojedince, društvo i političku zajednicu dugo su obitavali na marginama istraživanja društvenih i humanističkih nauka poput sociologije, antropologije, ekonomije i filozofije. Poslednjih godina, međutim, istraživanje ovih fenomena doživelo je procvat: filantropija, solidarnost i briga postali su jedni od orijentira za razumevanje odnosa kako između pojedinaca, tako i unutar šire društvene i političke zajednice.

Rigoroznim empirijskim i teorijskim istraživanjima, obrazovnim inicijativama, kao i saradnjom s akademskim institucijama, građanskim društvom, te vladinim organizacijama i telima, SolidCare Lab nastoji da osvetli dimenzije, uloge i status filantropije, solidarnosti i brige, uzimajući u obzir njihov istorijski značaj i izazove današnjice. Naši napori imaju za cilj da doprinesu boljem razumevanju politika i institucija čija bi uloga trebala da obezbede blagostanje za sve pojedince, različite oblike zajednica, kao i društvo u celini.

Za svoje ciljeve, Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i brige postavlja sledeće: unapređivanje i širenje znanja iz oblasti studija filantropije, solidarnosti i brige, kao i srodnih oblasti; poboljšanje razmene i saradnje između akademske zajednice, građanskog društva i kreatora javnih politika; razvijanje međunarodne saradnje

 

U skladu sa navedenim ciljevima, Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i brige:

  • sprovodi istraživačke projekate
  • organizuje događaje poput predavanja, seminara, diskusija, čitalačkih radionica, kao i letnjih škola
  • objavljuje naučne i stručne radove
  • izrađuje predloge za javne politike

 

Aktivnosti koje su realizovane ili aktivnosti koje su u toku:

Publikacije

O čemu govorimo kada govorimo o filantropiji?

Blagostanje, razvoj i društvena pravda

Projekti

Bliskost i nega: Briga o starijim osobama u Srbiji tokom pandemije Covid19, 2021 – 2022

Lokalne fondacije u Srbiji, 2021

COST Akcija „Koga je briga u Evropi?“, 2019 – 2023

Čitalačke radionice

Pojam opšteg dobra u istorijskoj perspektivi

Etika i politika brige

Diskusije

Lokalne fondacije u Srbiji

(Ne)solidarnost i Evropska unija: slom ili novi početak

Globalna etika brige

Kriza i oporavak, od ranjivosti do autonomije

Predavanja

U ruševinama tranzicije: etnografija (mentalnog) zdravlja u Hrvatskoj

Koncepti i prakse solidarnosti i filantropije

Koordinatorka:

Sekretar:

Članovi:

Molnar Irena
Nećak Mirjana

Spoljni članovi:
Jeftić Andrej (Komisija za veru i poredak Svetskog saveta crkava, direktor)
Kupšjak Jelena (Univerzitet u Zadru)