Srđan Atanasovski: Zvučni prostori kontrole i putevi ka slušanju zajedničkog

U predavanju ću locirati svakodnevne prakse “slušanja protiv” kao načine kreiranja novih urbanih prostora zajedničkog. Najpre ću razmotriti strategije kontrole zvučnih prostora, odnosno prostora slušanja. Ove strategije kontrole ne zasnivaju se, naime, samo na sistemu konkretnih urbanih zvukova (i buke), već i na specifičnim ustanovljenim praksama i modalitetima svakodnevnog slušanja. Posebno ću se osvrnuti na to kako sveprisutna podela na „privatnu“ i „javnu“ sferu strukturira urbani prostor kapitalizma, na konzumeristički horror vacui/silentii, odnosno strah od praznog/tihog prostora, koji je posebno vidljiv na graničnim prostorima, na „suvišne zvukove“ / „zvukove viška“, te, naposletku, na savremene tehnologije snimanja i slušanja koje vrše redukciju prostora/vremena. Nakon toga, pokušaću da lociram raznorodne strategija otpora, kako individualnih tako kolektivnih, koje opisujem kao „slušanje protiv“. Razmotriću potencijal apsolutnog slušanja – slušanja zvučnih intenziteta – kao razoznačiteljske prakse, angažovanog slušanja kao slušanja kontradikcija urbanog i, konačno, intervenciju kao slušanje, u kojoj se subjekt aktivno uključuje kao proizvođač zvuka u pokušaju da preosmisli urbano zvučno tkivo. Primeri kojima se služim sežu od svakodnevnih biciklističkih praksi do aktivnosti samoorganizovanih horova i anarho-feminističkih kolektiva. Kao što ću pokazati, prakse „slušanja protiv“ uvek podrazumevaju razumevanje urbanih zvukova kao političkih činova i spremnost da se upotreba urbanog prostora podvrgne pregovaranju, te se mogu tumačiti kao prakse proizvođenja zajedničkog. Istraživanje koje ovde predstavljam sprovedeno je u periodu 2014-2016. u Beogradu i Beču, a na teorijskom planu se pre svega oslanjam na koncepte Anrija Lefevra (metafilozofija, proizvođenje prostora, pravo na grad i analiza ritma), te aktuelna neomarksistička promišljanja zajedničkog.

Srđan Atanasovski (Kumanovo, 1983) doktorirao je na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičkeumetnosti u Beogradu sa temom „Muzičke prakse i proizvođenje nacionalne teritorije“ (2015). Objavljivao je naučne radove u časopisima Hungarian Historical Review, Musicologica Austriaca, Musicological Annual, Muzikologija, Southeastern Europe, Studies in Eastern European Cinema, Südosteuropa, TheMA, itd., kao i u međunarodnim zbornicima u izdanju Transcipt Verlag, Palgrave Macmillan, Ashgate, Hollitzer Wissenschaftsverlag i drugih. Od 2011. godine zaposlen je na Muzikološkom institutu SANU, gde je 2016. stekao zvanje naučnog saradnika. U periodu 2014-2017. angažovan je na međunarodnom projektu City Sonic Ecology: Soundscapes of Bern, Ljubljana and Belgrade koji finansira Švajcarska fondacija za nauku. Dobitnik je stipendije austrijske vlade za postdoktorski boravak 2016. godine. Od 2016. radi kao predavač na programu SIT Balkans: Peace and Conflict Studies u Beogradu.