Srđan Prodanović Pragmatički uvid u zdrav razum, angažman i društvenu promenu

Zdrav razum predstavlja onu vrstu praktičnog znanja koje se svima čini intuitivno jasnim i spram kojeg se, shodno tome, zauzimaju relativno odlučni stavovi. Pesimisti će tako tvrditi da zdrav razum nužno predstavlja pristrastan oblik mišljenja koji, zbog svoje sklonosti ka reprodukciji predrasuda i ideolgije, valja na neki način izmestiti. Sa druge strane, oni skloni optimističkom viđenju će tvrditi da je zdrav razum zapravo dragocena vrsta znanja zbog toga što sprečava zanemarivanje onih (uvek krucijalnih) praktičnih problema u korist ispraznih i visokoparnih apstrakcija. Međutim, nijedna od ovih tipičnih pozicija nam ne pomaže da razumemo važan paradoks koji je tokom istorije pratio sam pojam: naime, pozivanje na zdrav razum je u velikoj meri pouzdan pokazatelj određene krize u reprodukciji normi i pravila datog društva i u suštini predstavlja poziv na angažman.

U predavanju ću nastojati da pokažem da nam treće,  pragmatičko shvatanje zdravog razuma pruža mogućnost da uvidimo njegovu strukturu, te da tek sa razumevanjem ove heterogenosti možemo rekonstruisati ulogu koju ovaj oblik znanja igra u ostvarivanju društvene promene.

Srđan Prodanović radi kao naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Njegovi glavni istraživački interesi uključuju: pragmatizam, interpretativnu sociologiju, sociologiju svakodnevice, savremenu društvenu teoriju i filozofiju društvenih nauka