Tanja Ignjatović, Nasilje prema ženama u Srbiji – od standarda međunarodnih ugovora do državne politike i prakse

Nasilje prema ženama biće sagledano iz perspektive ključnih međunarodnih ugovora, koji ga određuju kao društveni (javni) problem i kršenje osnovnih ljudskih prava. Promena u međunarodnoj politici, nastala pod snažnim uticajem globalnog feminističkog pokreta, naglasila je nužnost društvene reakcije i odgovornost države, postavljajući standarde koji su uslovili promenu javnih politika i prakse u mnogim državama, uključujući Srbiju. Pored nesumnjivog napretka, zadržali su se snažni otpori i brojni problemi. Jačanjem konzervativne politike na međunarodnom planu, sve je vidljiviji pokret usmeren protiv koncepta ljudskih prava žena, koji utiče na društvene, institucionalne i individualne reakcije, s ciljem očuvanja duboko ukorenjene patrijarhalne kulture, dominacije i kontrole od strane muškaraca, što su procesi prisutni i u Srbiji. Biće prikazano stanje u ovoj oblasti, uključujući najnoviju ocenu i preporuke koje je Srbija dobila od UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena.

Tanja Ignjatović, psihologinja, dr političkih nauka, od 2001. godine angažovana u Autonomnom ženskom centru u Beogradu na koordinaciji programa edukacije, istraživanja, analiza javnih politika i javnog zagovaranja, voditeljka kursa “Nasilje prema ženama” u Centru za ženske studije. Trenutno živi i radi u Beogradu.