Targeting Anti-Gender Politics

Targeting Anti-Gender Politics je ciklus predavanja na kojima se razmatra anti-rodni diskurs na jugoistoku Evrope i u kavkaskoj oblasti. Tokom 2021. godine, GenLab Instituta za filozofiju i socijalnu teoriju će okupljati teoretičarke i naučnice koji istražuju ovaj fenomen. GenLab je Laboratorija za istraživanja roda čiji istraživači i istraživačice kombinuju empirijsko istraživanje i teorijsku analizu, kao i primenu rezultata istraživanja u oblasti politika

Tokom prolećnog semestra 2021. održaćemo četiri predavanja.

15. mart, 2 PM – 4 PM

Slobodanka Boba Dekić, Univerzitet u Beogradu / FATIGUE

„Politika ili ’polisi’? Suočavanje sa anti-rodnim narativima o porodici i rodu u LGBT organizacijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj“

Slobodanka Boba Dekić će govoriti o dominantnim narativima o tradicionalnim porodicama koji su oblikovani u skladu s anti-rodnim shvatanjima porodice, i potencijalom i spremnošću lokalnih LGBT organizacija da im uputi značajniji izazov. Dekić će poseban naglasak staviti na organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

7. april, 2 PM – 4 PM

Marija Antić i Ivana Radačić, Institut društvenih nauka "Ivo Pilar"

„Rod u međunarodnom pravu i diskurs o ’rodnoj ideologiji’“

Marija Antić i Ivana Radačić govoriće o načinu na koji se koristi termin rod u međunarodnom pravu, sa posebnim naglaskom na socijalno-konstruktivističkoj definiciji roda u Istanbulskoj konvenciji. Tvrdiće se da anti-rodni diskurs ima snažan potencijal da dovede u pitanje postignute uspehe u domenu rodne ravnopravnosti, samo 25 godina posle Konferencije o ženama u Pekingu.

3. maj, 2 PM – 4 PM

Ruža Smilova, Univerzitet u Sofiji

„Iliberalni konstitucionalizam? Zaokret protiv ’rodova’ u bugarskom ustavnom diskursu“

Ruža Smilova će analizirati kako je bugarski Ustavni sud proizveo konceptualnu i ideološku inovaciju kada je 2018. ozvaničio da Istanbulska konvencija nije u skladu s Ustavom Bugarske. To se može smatrati radikalnim zaokretom od zaštite ljudskih prava i važnim pokazateljem vraćanja unazad u post-pristupnom periodu bugarske demokratije.

1. jun, 2 PM – 4 PM

Siran Hovhannisian, Jerevanski državni univerzitet

„Proučavanje roda u Jermeniji: Istraživanje, politika i tragovi antidženderizma“

Siran Hovhanisjan će pokazati kako se tokom poslednje decenije razumeva koncept „različitosti“ u Jermeniji, što je ostavilo snažnog traga na to kako se određuje „rod“ u studijama roa i feminističkim istraživanjima. Anti-rodni pokret prikazuje aktiviste i istraživače u polju roda kao „antinacionalne“, čime ograničava ne samo polje njihovih istraživanja, već onemogućava i javne rasprave o ovim pitanjima.